SecurityKeyIdentifier.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację w kolekcji klauzul identyfikatora klucza.Returns an enumerator that iterates through the collection of key identifier clauses.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause ^> ^ GetEnumerator();
public System.Collections.Generic.IEnumerator<System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause> GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause>
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause>
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of SecurityKeyIdentifierClause)

Zwraca

IEnumerator<SecurityKeyIdentifierClause>

A List<T>.Enumerator typu SecurityKeyIdentifierClause dla kolekcji.A List<T>.Enumerator of type SecurityKeyIdentifierClause for the collection.

Implementuje

Dotyczy