SecurityKeyIdentifier.MakeReadOnly Metoda

Definicja

Powoduje, że to wystąpienie jest tylko do odczytu.Causes this instance to be read-only.

public:
 void MakeReadOnly();
public void MakeReadOnly ();
member this.MakeReadOnly : unit -> unit
Public Sub MakeReadOnly ()

Uwagi

Gdy MakeReadOnly wywoływana jest metoda, IsReadOnly Właściwość jest ustawiona na true i nie można już ustawiać właściwości tego wystąpienia.When the MakeReadOnly method is called, the IsReadOnly property is set to true and properties of this instance can no longer be set. Na przykład nie można dodać klauzuli identyfikatora klucza do tego obiektu.For example, a key identifier clause cannot be added to this object.

Dotyczy