SecurityKeyIdentifier.ToString Metoda

Definicja

Zwraca bieżący obiekt.Returns the current object.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

Bieżący obiekt.The current object.

Uwagi

ToStringMetoda zwraca szczegóły wszystkich klauzul identyfikatora klucza w identyfikatorze klucza.The ToString method returns the details of all of the key identifier clauses in the key identifier.

Dotyczy