SecurityKeyIdentifier.TryFind<TClause>(TClause) Metoda

Definicja

Wyszukuje klauzulę identyfikatora klucza określonego typu i zwraca wartość wskazującą, czy klauzula tego typu może zostać znaleziona.Searches for a key identifier clause of the specified type and returns a value that indicates whether a clause of that type could be found. Po znalezieniu typu jest on zwracany w out parametrze.When a type is found it is returned in the out parameter.

public:
generic <typename TClause>
 where TClause : System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause bool TryFind([Runtime::InteropServices::Out] TClause % clause);
public:
generic <typename TClause>
 where TClause : System::IdentityModel::Tokens::SecurityKeyIdentifierClause bool TryFind([Runtime::InteropServices::Out] TClause % result);
public bool TryFind<TClause> (out TClause clause) where TClause : System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause;
public bool TryFind<TClause> (out TClause result) where TClause : System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause;
member this.TryFind : 'Clause -> bool (requires 'Clause :> System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause)
member this.TryFind : 'Clause -> bool (requires 'Clause :> System.IdentityModel.Tokens.SecurityKeyIdentifierClause)
Public Function TryFind(Of TClause As SecurityKeyIdentifierClause) (ByRef clause As TClause) As Boolean
Public Function TryFind(Of TClause As SecurityKeyIdentifierClause) (ByRef result As TClause) As Boolean

Parametry typu

TClause

SecurityKeyIdentifierClauseReprezentuje typ klauzuli identyfikatora klucza do przeszukiwania kolekcji.A SecurityKeyIdentifierClause that represents the type of key identifier clause to search the collection for.

Parametry

clauseresult
TClause

Gdy ta metoda zwraca, zawiera SecurityKeyIdentifierClause Typ, który jest określony w TClause parametrze, gdy klauzula tego typu może zostać znaleziona w kolekcji.When this method returns, contains a SecurityKeyIdentifierClause that is of the type specified in the TClause parameter when a clause of that type could be found in the collection. Ten parametr jest przekazaniem niezainicjowanym.This parameter is passed un-initialized.

Zwraca

Boolean

true gdy klauzula identyfikatora klucza określona w TClause parametrze istnieje w kolekcji; w przeciwnym razie false .true when a key identifier clause of the type specified in the TClause parameter exists in the collection; otherwise, false.

Uwagi

Gdy klauzula identyfikatora klucza określona w TClause parametrze nie istnieje w kolekcji, clause parametr out ma wartość null .When a key identifier clause of the type specified in the TClause parameter does not exist in the collection, the clause out parameter is null.

Dotyczy