IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider Interface

Definicja

Udostępnia mechanizm do pobierania obiektu, aby kontrolować sposób formatowania.Provides a mechanism for retrieving an object to control formatting.

public interface class IFormatProvider
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IFormatProvider
type IFormatProvider = interface
Public Interface IFormatProvider
Pochodne
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób IFormatProvider implementacji zmienić reprezentację wartości daty i godziny.The following example illustrates how an IFormatProvider implementation can change the representation of a date and time value. W tym przypadku pojedyncza Data jest wyświetlana przy użyciu CultureInfo obiekty reprezentujące czterech różnych kultur.In this case, a single date is displayed by using CultureInfo objects that represent four different cultures.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   DateTime dateValue = new DateTime(2009, 6, 1, 4, 37, 0);
   CultureInfo[] cultures = { new CultureInfo("en-US"), 
                 new CultureInfo("fr-FR"),
                 new CultureInfo("it-IT"),
                 new CultureInfo("de-DE") };
   foreach (CultureInfo culture in cultures)
     Console.WriteLine("{0}: {1}", culture.Name, dateValue.ToString(culture));
  }
}
// The example displays the following output:
//    en-US: 6/1/2009 4:37:00 PM
//    fr-FR: 01/06/2009 16:37:00
//    it-IT: 01/06/2009 16.37.00
//    de-DE: 01.06.2009 16:37:00
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim dateValue As Date = #06/01/2009 4:37PM#
   Dim cultures() As CultureInfo = {New CultureInfo("en-US"), _
                    New CultureInfo("fr-FR"), _
                    New CultureInfo("it-IT"), _
                    New CultureInfo("de-DE") }
   For Each culture As CultureInfo In cultures
     Console.WriteLine("{0}: {1}", culture.Name, dateValue.ToString(culture))
   Next                    
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    en-US: 6/1/2009 4:37:00 PM
'    fr-FR: 01/06/2009 16:37:00
'    it-IT: 01/06/2009 16.37.00
'    de-DE: 01.06.2009 16:37:00

W poniższym przykładzie pokazano użycie klasy, która implementuje IFormatProvider interfejsu i GetFormat metody.The following example illustrates the use of a class that implements the IFormatProvider interface and the GetFormat method. AcctNumberFormat Klasy konwertuje Int64 wartość, która reprezentuje liczbę sformatowaną konta 12-cyfrowy numer konta.The AcctNumberFormat class converts an Int64 value that represents an account number to a formatted 12-digit account number. Jego GetFormat metoda zwraca odwołanie do bieżącego AcctNumberFormat wystąpienia, jeśli formatType parametr odnosi się do klasy, która implementuje ICustomFormatter; w przeciwnym razie GetFormat zwraca null.Its GetFormat method returns a reference to the current AcctNumberFormat instance if the formatType parameter refers to a class that implements ICustomFormatter; otherwise, GetFormat returns null.

public class AcctNumberFormat : IFormatProvider, ICustomFormatter
{
  private const int ACCT_LENGTH = 12;
  
  public object GetFormat(Type formatType)
  {
   if (formatType == typeof(ICustomFormatter))
     return this;
   else
     return null;
  }
  
  public string Format(string fmt, object arg, IFormatProvider formatProvider) 
  {
   // Provide default formatting if arg is not an Int64.
   if (arg.GetType() != typeof(Int64))
     try {
      return HandleOtherFormats(fmt, arg); 
     }
     catch (FormatException e) {
      throw new FormatException(String.Format("The format of '{0}' is invalid.", fmt), e);
     }
   
   // Provide default formatting for unsupported format strings.
   string ufmt = fmt.ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture);
   if (! (ufmt == "H" || ufmt == "I")) 
     try {
      return HandleOtherFormats(fmt, arg);
     }
     catch (FormatException e) {
      throw new FormatException(String.Format("The format of '{0}' is invalid.", fmt), e);
     }
      
   // Convert argument to a string.
   string result = arg.ToString();
   
   // If account number is less than 12 characters, pad with leading zeroes.
   if (result.Length < ACCT_LENGTH)
     result = result.PadLeft(ACCT_LENGTH, '0');
   // If account number is more than 12 characters, truncate to 12 characters.
   if (result.Length > ACCT_LENGTH)
     result = result.Substring(0, ACCT_LENGTH);  

   if (ufmt == "I")          // Integer-only format. 
     return result;
   // Add hyphens for H format specifier.
   else                     // Hyphenated format.
     return result.Substring(0, 5) + "-" + result.Substring(5, 3) + "-" + result.Substring(8);
  }

  private string HandleOtherFormats(string format, object arg)
  {
   if (arg is IFormattable) 
     return ((IFormattable)arg).ToString(format, CultureInfo.CurrentCulture);
   else if (arg != null)
     return arg.ToString();
   else
     return String.Empty;
  }
}
Public Class AcctNumberFormat : Implements IFormatProvider, ICustomFormatter

  Private Const ACCT_LENGTH As Integer = 12
  
  Public Function GetFormat(formatType As Type) As Object _
          Implements IFormatProvider.GetFormat
   If formatType Is GetType(ICustomFormatter) Then
     Return Me
   Else
     Return Nothing
   End If
  End Function
  
  Public Function Format(fmt As String, arg As Object, formatProvider As IFormatProvider) As String _
             Implements ICustomFormatter.Format

   ' Provide default formatting if arg is not an Int64.
    If Not TypeOf arg Is Int64 Then
     Try 
      Return HandleOtherFormats(fmt, arg) 
     Catch e As FormatException 
      Throw New FormatException(String.Format("The format of '{0}' is invalid.", fmt), e)
     End Try
    End If  
           
   ' Provider default formatting for unsupported format strings.
   Dim ufmt As String = fmt.ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture)
   If Not (ufmt = "H" Or ufmt = "I") Then
     Try
      Return HandleOtherFormats(fmt, arg)
     Catch e As FormatException 
      Throw New FormatException(String.Format("The format of '{0}' is invalid.", fmt), e)
     End Try
   End If  

   ' Convert argument to a string.
   Dim result As String = arg.ToString()
   
   ' If account number is less than 12 characters, pad with leading zeroes.
   If result.Length < ACCT_LENGTH Then result = result.PadLeft(ACCT_LENGTH, "0"c)
   ' If account number is more than 12 characters, truncate to 12 characters.
   If result.Length > ACCT_LENGTH Then result = Left(result, ACCT_LENGTH)  
   
   If ufmt = "I"               ' Integer-only format.
     Return result
   ' Add hyphens for H format specifier.
   Else                    ' Hypenated format.
     Return Left(result, 5) & "-" & Mid(result, 6, 3) & "-" & Right(result, 4)
   End If  
  End Function  

  Private Function HandleOtherFormats(fmt As String, arg As Object) As String
   If TypeOf arg Is IFormattable Then
     Return DirectCast(arg, IFormattable).ToString(fmt, CultureInfo.CurrentCulture)
   ElseIf arg IsNot Nothing Then
     Return arg.ToString()
   Else
     Return String.Empty
   End If
  End Function
End Class

Klasa, która implementuje IFormatProvider mogą następnie służyć w wywołaniu do formatowania i analizowania operacji.The class that implements IFormatProvider can then be used in a call to a formatting and parsing operation. Na przykład, poniższy kod wywoła String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) metoda generuje ciąg, który zawiera numer sformatowane konta 12 cyfr.For example, the following code calls the String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) method to generate a string that contains a formatted 12-digit account number.

using System;
using System.Globalization;

public enum DaysOfWeek { Monday=1, Tuesday=2 };

public class TestFormatting
{
  public static void Main()
  {
   long acctNumber;
   double balance; 
   DaysOfWeek wday; 
   string output;

   acctNumber = 104254567890;
   balance = 16.34;
   wday = DaysOfWeek.Monday;

   output = String.Format(new AcctNumberFormat(), 
               "On {2}, the balance of account {0:H} was {1:C2}.", 
               acctNumber, balance, wday);
   Console.WriteLine(output);

   wday = DaysOfWeek.Tuesday;
   output = String.Format(new AcctNumberFormat(), 
               "On {2}, the balance of account {0:I} was {1:C2}.", 
               acctNumber, balance, wday);
   Console.WriteLine(output);
  }
}
// The example displays the following output:
//    On Monday, the balance of account 10425-456-7890 was $16.34.
//    On Tuesday, the balance of account 104254567890 was $16.34.
Imports System.Globalization

Public Enum DaysOfWeek As Long
  Monday = 1
  Tuesday = 2
End Enum

Module TestFormatting
  Public Sub Main()
   Dim acctNumber As Long, balance As Double 
   Dim wday As DaysOfWeek 
   Dim output As String

   acctNumber = 104254567890
   balance = 16.34
   wday = DaysOfWeek.Monday

   output = String.Format(New AcctNumberFormat(), "On {2}, the balance of account {0:H} was {1:C2}.", acctNumber, balance, wday)
   Console.WriteLine(output)

   wday = DaysOfWeek.Tuesday
   output = String.Format(New AcctNumberFormat(), "On {2}, the balance of account {0:I} was {1:C2}.", acctNumber, balance, wday)
   Console.WriteLine(output)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  On Monday, the balance of account 10425-456-7890 was $16.34.
'  On Tuesday, the balance of account 104254567890 was $16.34.

Uwagi

IFormatProvider Interfejs dostarcza obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu dla operacji analizowania i formatowanie.The IFormatProvider interface supplies an object that provides formatting information for formatting and parsing operations. Operacji formatowania przekonwertować wartość typu ciąg reprezentujący wartość tego.Formatting operations convert the value of a type to the string representation of that value. Typowe metody formatowania są ToString metody typu, a także Format.Typical formatting methods are the ToString methods of a type, as well as Format. Operacje analizy przekonwertować ciąg reprezentujący wartość do typu przy użyciu tej wartości.Parsing operations convert the string representation of a value to a type with that value. Typowe metody analizy są Parse i TryParse.Typical parsing methods are Parse and TryParse.

IFormatProvider Interfejsu, który składa się z jednej metody IFormatProvider.GetFormat.The IFormatProvider interface consists of a single method, IFormatProvider.GetFormat. GetFormat jest metodą wywołania zwrotnego: analiza lub metoda formatowania wywołuje on i przekazuje je Type obiekt, który reprezentuje typ obiektu, który formatowania lub analizowania metoda oczekuje, że udostępni informacje o formatowaniu.GetFormat is a callback method: The parsing or formatting method calls it and passes it a Type object that represents the type of object that the formatting or parsing method expects will provide formatting information. GetFormat Metoda jest odpowiedzialna za zwrócenie obiektu tego typu.The GetFormat method is responsible for returning an object of that type.

IFormatProvider implementacje są często używane niejawnie, formatowania i analizowania metody.IFormatProvider implementations are often used implicitly by formatting and parsing methods. Na przykład DateTime.ToString(String) metoda niejawnie wykorzystuje IFormatProvider wdrożenia, który reprezentuje kulturę bieżącego systemu.For example, the DateTime.ToString(String) method implicitly uses an IFormatProvider implementation that represents the system's current culture. IFormatProvider implementacje można również określić jawnie za pomocą metod, które mają parametr typu IFormatProvider, takich jak Int32.Parse(String, IFormatProvider) i String.Format(IFormatProvider, String, Object[]).IFormatProvider implementations can also be specified explicitly by methods that have a parameter of type IFormatProvider, such as Int32.Parse(String, IFormatProvider) and String.Format(IFormatProvider, String, Object[]).

Program .NET Framework zawiera następujące trzy wstępnie zdefiniowane IFormatProvider implementacji w celu dostarczenia informacje specyficzne dla kultury, które są używane w formatowania lub analizowania wartości liczbowych i daty i godziny:The .NET Framework includes the following three predefined IFormatProvider implementations to provide culture-specific information that is used in formatting or parsing numeric and date and time values:

Program .NET Framework obsługuje także niestandardowe formatowanie.The .NET Framework also supports custom formatting. Zwykle wymaga to tworzenia klasy formatowania, która implementuje interfejsy IFormatProvider i ICustomFormatter.This typically involves the creation of a formatting class that implements both IFormatProvider and ICustomFormatter. Wystąpienie tej klasy jest następnie przekazywany jako parametr do metody, która wykonuje niestandardowe formatowanie operacji, takich jak String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) przykład stanowi ilustrację takich implementację niestandardową, która formatuje liczbę jako liczbę 12-cyfrowy konta.An instance of this class is then passed as a parameter to a method that performs a custom formatting operation, such as String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) The example provides an illustration of such a custom implementation that formats a number as a 12-digit account number.

Metody

GetFormat(Type) GetFormat(Type) GetFormat(Type) GetFormat(Type)

Zwraca obiekt, który dostarcza usługi formatowania dla określonego typu.Returns an object that provides formatting services for the specified type.

Dotyczy

Zobacz też