IFormatProvider Interfejs

Definicja

Zapewnia mechanizm do pobierania obiektu w celu kontrolowania formatowania.Provides a mechanism for retrieving an object to control formatting.

public interface class IFormatProvider
public interface IFormatProvider
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IFormatProvider
type IFormatProvider = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type IFormatProvider = interface
Public Interface IFormatProvider
Pochodne
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje, jak IFormatProvider implementacja może zmienić reprezentację wartości daty i godziny.The following example illustrates how an IFormatProvider implementation can change the representation of a date and time value. W tym przypadku jest wyświetlana pojedyncza Data przy użyciu CultureInfo obiektów, które reprezentują cztery różne kultury.In this case, a single date is displayed by using CultureInfo objects that represent four different cultures.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   DateTime dateValue = new DateTime(2009, 6, 1, 16, 37, 0);
   CultureInfo[] cultures = { new CultureInfo("en-US"),
                 new CultureInfo("fr-FR"),
                 new CultureInfo("it-IT"),
                 new CultureInfo("de-DE") };
   foreach (CultureInfo culture in cultures)
     Console.WriteLine("{0}: {1}", culture.Name, dateValue.ToString(culture));
  }
}
// The example displays the following output:
//    en-US: 6/1/2009 4:37:00 PM
//    fr-FR: 01/06/2009 16:37:00
//    it-IT: 01/06/2009 16.37.00
//    de-DE: 01.06.2009 16:37:00
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim dateValue As Date = #06/01/2009 4:37PM#
   Dim cultures() As CultureInfo = {New CultureInfo("en-US"), _
                    New CultureInfo("fr-FR"), _
                    New CultureInfo("it-IT"), _
                    New CultureInfo("de-DE") }
   For Each culture As CultureInfo In cultures
     Console.WriteLine("{0}: {1}", culture.Name, dateValue.ToString(culture))
   Next                    
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    en-US: 6/1/2009 4:37:00 PM
'    fr-FR: 01/06/2009 16:37:00
'    it-IT: 01/06/2009 16.37.00
'    de-DE: 01.06.2009 16:37:00

Poniższy przykład ilustruje użycie klasy implementującej IFormatProvider interfejs i GetFormat metodę.The following example illustrates the use of a class that implements the IFormatProvider interface and the GetFormat method. AcctNumberFormatKlasa konwertuje Int64 wartość reprezentującą numer konta na sformatowany 12-cyfrowy numer konta.The AcctNumberFormat class converts an Int64 value that represents an account number to a formatted 12-digit account number. Jego GetFormat Metoda zwraca odwołanie do bieżącego AcctNumberFormat wystąpienia formatType , jeśli parametr odwołuje się do klasy, która implementuje ICustomFormatter ; w przeciwnym razie GetFormat zwraca null .Its GetFormat method returns a reference to the current AcctNumberFormat instance if the formatType parameter refers to a class that implements ICustomFormatter; otherwise, GetFormat returns null.

public class AcctNumberFormat : IFormatProvider, ICustomFormatter
{
  private const int ACCT_LENGTH = 12;

  public object GetFormat(Type formatType)
  {
   if (formatType == typeof(ICustomFormatter))
     return this;
   else
     return null;
  }

  public string Format(string fmt, object arg, IFormatProvider formatProvider)
  {
   // Provide default formatting if arg is not an Int64.
   if (arg.GetType() != typeof(Int64))
     try {
      return HandleOtherFormats(fmt, arg);
     }
     catch (FormatException e) {
      throw new FormatException(String.Format("The format of '{0}' is invalid.", fmt), e);
     }

   // Provide default formatting for unsupported format strings.
   string ufmt = fmt.ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture);
   if (! (ufmt == "H" || ufmt == "I"))
     try {
      return HandleOtherFormats(fmt, arg);
     }
     catch (FormatException e) {
      throw new FormatException(String.Format("The format of '{0}' is invalid.", fmt), e);
     }

   // Convert argument to a string.
   string result = arg.ToString();

   // If account number is less than 12 characters, pad with leading zeroes.
   if (result.Length < ACCT_LENGTH)
     result = result.PadLeft(ACCT_LENGTH, '0');
   // If account number is more than 12 characters, truncate to 12 characters.
   if (result.Length > ACCT_LENGTH)
     result = result.Substring(0, ACCT_LENGTH);

   if (ufmt == "I")          // Integer-only format.
     return result;
   // Add hyphens for H format specifier.
   else                     // Hyphenated format.
     return result.Substring(0, 5) + "-" + result.Substring(5, 3) + "-" + result.Substring(8);
  }

  private string HandleOtherFormats(string format, object arg)
  {
   if (arg is IFormattable)
     return ((IFormattable)arg).ToString(format, CultureInfo.CurrentCulture);
   else if (arg != null)
     return arg.ToString();
   else
     return String.Empty;
  }
}
Public Class AcctNumberFormat : Implements IFormatProvider, ICustomFormatter

  Private Const ACCT_LENGTH As Integer = 12
  
  Public Function GetFormat(formatType As Type) As Object _
          Implements IFormatProvider.GetFormat
   If formatType Is GetType(ICustomFormatter) Then
     Return Me
   Else
     Return Nothing
   End If
  End Function
  
  Public Function Format(fmt As String, arg As Object, formatProvider As IFormatProvider) As String _
             Implements ICustomFormatter.Format

   ' Provide default formatting if arg is not an Int64.
    If Not TypeOf arg Is Int64 Then
     Try 
      Return HandleOtherFormats(fmt, arg) 
     Catch e As FormatException 
      Throw New FormatException(String.Format("The format of '{0}' is invalid.", fmt), e)
     End Try
    End If  
           
   ' Provider default formatting for unsupported format strings.
   Dim ufmt As String = fmt.ToUpper(CultureInfo.InvariantCulture)
   If Not (ufmt = "H" Or ufmt = "I") Then
     Try
      Return HandleOtherFormats(fmt, arg)
     Catch e As FormatException 
      Throw New FormatException(String.Format("The format of '{0}' is invalid.", fmt), e)
     End Try
   End If  

   ' Convert argument to a string.
   Dim result As String = arg.ToString()
   
   ' If account number is less than 12 characters, pad with leading zeroes.
   If result.Length < ACCT_LENGTH Then result = result.PadLeft(ACCT_LENGTH, "0"c)
   ' If account number is more than 12 characters, truncate to 12 characters.
   If result.Length > ACCT_LENGTH Then result = Left(result, ACCT_LENGTH)  
   
   If ufmt = "I"               ' Integer-only format.
     Return result
   ' Add hyphens for H format specifier.
   Else                    ' Hypenated format.
     Return Left(result, 5) & "-" & Mid(result, 6, 3) & "-" & Right(result, 4)
   End If  
  End Function  

  Private Function HandleOtherFormats(fmt As String, arg As Object) As String
   If TypeOf arg Is IFormattable Then
     Return DirectCast(arg, IFormattable).ToString(fmt, CultureInfo.CurrentCulture)
   ElseIf arg IsNot Nothing Then
     Return arg.ToString()
   Else
     Return String.Empty
   End If
  End Function
End Class

Klasa, która implementuje, IFormatProvider może być używana w wywołaniu operacji formatowania i analizowania.The class that implements IFormatProvider can then be used in a call to a formatting and parsing operation. Na przykład poniższy kod wywołuje String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) metodę w celu wygenerowania ciągu zawierającego sformatowany 12-cyfrowy numer konta.For example, the following code calls the String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) method to generate a string that contains a formatted 12-digit account number.

using System;
using System.Globalization;

public enum DaysOfWeek { Monday=1, Tuesday=2 };

public class TestFormatting
{
  public static void Main()
  {
   long acctNumber;
   double balance;
   DaysOfWeek wday;
   string output;

   acctNumber = 104254567890;
   balance = 16.34;
   wday = DaysOfWeek.Monday;

   output = String.Format(new AcctNumberFormat(),
               "On {2}, the balance of account {0:H} was {1:C2}.",
               acctNumber, balance, wday);
   Console.WriteLine(output);

   wday = DaysOfWeek.Tuesday;
   output = String.Format(new AcctNumberFormat(),
               "On {2}, the balance of account {0:I} was {1:C2}.",
               acctNumber, balance, wday);
   Console.WriteLine(output);
  }
}
// The example displays the following output:
//    On Monday, the balance of account 10425-456-7890 was $16.34.
//    On Tuesday, the balance of account 104254567890 was $16.34.
Imports System.Globalization

Public Enum DaysOfWeek As Long
  Monday = 1
  Tuesday = 2
End Enum

Module TestFormatting
  Public Sub Main()
   Dim acctNumber As Long, balance As Double 
   Dim wday As DaysOfWeek 
   Dim output As String

   acctNumber = 104254567890
   balance = 16.34
   wday = DaysOfWeek.Monday

   output = String.Format(New AcctNumberFormat(), "On {2}, the balance of account {0:H} was {1:C2}.", acctNumber, balance, wday)
   Console.WriteLine(output)

   wday = DaysOfWeek.Tuesday
   output = String.Format(New AcctNumberFormat(), "On {2}, the balance of account {0:I} was {1:C2}.", acctNumber, balance, wday)
   Console.WriteLine(output)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  On Monday, the balance of account 10425-456-7890 was $16.34.
'  On Tuesday, the balance of account 104254567890 was $16.34.

Uwagi

IFormatProviderInterfejs dostarcza obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu dla operacji formatowania i analizowania.The IFormatProvider interface supplies an object that provides formatting information for formatting and parsing operations. Operacje formatowania konwertują wartość typu na ciąg reprezentujący tę wartość.Formatting operations convert the value of a type to the string representation of that value. Typowymi metodami formatowania są ToString metody typu, a także Format .Typical formatting methods are the ToString methods of a type, as well as Format. Operacje analizowania konwertują ciąg reprezentujący wartość na typ z tą wartością.Parsing operations convert the string representation of a value to a type with that value. Typowe metody analizy to Parse i TryParse .Typical parsing methods are Parse and TryParse.

IFormatProviderInterfejs składa się z pojedynczej metody, IFormatProvider.GetFormat .The IFormatProvider interface consists of a single method, IFormatProvider.GetFormat. GetFormat jest metodą wywołania zwrotnego: metoda analizy lub formatowania wywołuje ją i przekazuje jej Type obiekt, który reprezentuje typ obiektu, który oczekuje Metoda formatowania lub analizy, dostarczy informacje o formatowaniu.GetFormat is a callback method: The parsing or formatting method calls it and passes it a Type object that represents the type of object that the formatting or parsing method expects will provide formatting information. GetFormatMetoda jest odpowiedzialna za zwracanie obiektu tego typu.The GetFormat method is responsible for returning an object of that type.

IFormatProvider implementacje są często używane niejawnie przez formatowanie i metody analizy.IFormatProvider implementations are often used implicitly by formatting and parsing methods. Na przykład DateTime.ToString(String) metoda niejawnie używa IFormatProvider implementacji, która reprezentuje bieżącą kulturę systemu.For example, the DateTime.ToString(String) method implicitly uses an IFormatProvider implementation that represents the system's current culture. IFormatProvider Implementacje można również jawnie określić przy użyciu metod, które mają parametr typu IFormatProvider , taki jak Int32.Parse(String, IFormatProvider) i String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) .IFormatProvider implementations can also be specified explicitly by methods that have a parameter of type IFormatProvider, such as Int32.Parse(String, IFormatProvider) and String.Format(IFormatProvider, String, Object[]).

.NET Framework zawiera następujące trzy wstępnie zdefiniowane IFormatProvider implementacje, które zawierają informacje specyficzne dla kultury, które są używane podczas formatowania lub analizowania wartości liczbowych i daty i godziny:The .NET Framework includes the following three predefined IFormatProvider implementations to provide culture-specific information that is used in formatting or parsing numeric and date and time values:

.NET Framework obsługuje również niestandardowe formatowanie.The .NET Framework also supports custom formatting. Zwykle obejmuje to Tworzenie klasy formatowania, która implementuje oba IFormatProvider i ICustomFormatter .This typically involves the creation of a formatting class that implements both IFormatProvider and ICustomFormatter. Wystąpienie tej klasy jest następnie przenoszone jako parametr do metody, która wykonuje niestandardowe operacje formatowania, takie jak String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) przykład zawiera ilustrację takiej implementacji niestandardowej, która formatuje liczbę jako 12-cyfrowy numer konta.An instance of this class is then passed as a parameter to a method that performs a custom formatting operation, such as String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) The example provides an illustration of such a custom implementation that formats a number as a 12-digit account number.

Metody

GetFormat(Type)

Zwraca obiekt, który zapewnia usługi formatowania dla określonego typu.Returns an object that provides formatting services for the specified type.

Dotyczy

Zobacz też