Index(Int32, Boolean) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowy Index z określoną pozycją indeksu i wartość wskazującą, czy indeks jest od początku, czy na końcu kolekcji.Initializes a new Index with a specified index position and a value that indicates if the index is from the start or the end of a collection.

public Index (int value, bool fromEnd = false);
new Index : int * bool -> Index
Public Sub New (value As Integer, Optional fromEnd As Boolean = false)

Parametry

value
Int32

Wartość indeksu.The index value. Musi być większa lub równa zero.It has to be greater or equal than zero.

fromEnd
Boolean

Wartość logiczna wskazująca, czy indeks jest z elementu Start ( false ) lub z końca ( true ) kolekcji.A boolean indicating if the index is from the start (false) or from the end (true) of a collection.

Uwagi

Jeśli Index jest konstruowany od końca, wartość indeksu 1 wskazuje ostatni element, a wartość indeksu równa 0 punktów poza ostatnim elementem.If the Index is constructed from the end, an index value of 1 points to the last element, and an index value of 0 points beyond the last element.

Dotyczy