Index.End Właściwość

Definicja

Pobiera Index te punkty poza ostatnim elementem.Gets an Index that points beyond the last element.

public:
 static property Index End { Index get(); };
public static Index End { get; }
member this.End : Index
Public Shared ReadOnly Property End As Index

Wartość właściwości

Index

Indexwskazuje to, że wykracza poza ostatni element.an Index that points beyond the last element.

Dotyczy