Index.Equals Metoda

Definicja

Przeciążenia

Equals(Index)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżący obiekt jest równy innemu obiektowi Index.Returns a value that indicates whether the current object is equal to another Index object.

Equals(Object)

Wskazuje, czy bieżący obiekt indeksu jest równy podanemu obiektowi.Indicates whether the current Index object is equal to a specified object.

Equals(Index)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżący obiekt jest równy innemu obiektowi Index.Returns a value that indicates whether the current object is equal to another Index object.

public:
 virtual bool Equals(Index other);
public bool Equals (Index other);
override this.Equals : Index -> bool
Public Function Equals (other As Index) As Boolean

Parametry

other
Index

Obiekt do porównania z tym wystąpieniem.The object to compare with this instance.

Zwraca

true, jeśli bieżący obiekt indeksu jest równy other; false w przeciwnym razie.true if the current Index object is equal to other; false otherwise.

Implementuje

Equals(Object)

Wskazuje, czy bieżący obiekt indeksu jest równy podanemu obiektowi.Indicates whether the current Index object is equal to a specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ value);
public override bool Equals (object value);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (value As Object) As Boolean

Parametry

value
Object

Obiekt, który ma zostać porównany z tym wystąpieniem.An object to compare with this instance.

Zwraca

true, jeśli value jest typu Index i jest równe bieżącemu wystąpieniu; false w przeciwnym razie.true if value is of type Index and is equal to the current instance; false otherwise.

Dotyczy