Index.FromStart(Int32) Metoda

Definicja

Utwórz Index od określonego indeksu na początku kolekcji.Create an Index from the specified index at the start of a collection.

public:
 static Index FromStart(int value);
public static Index FromStart (int value);
static member FromStart : int -> Index
Public Shared Function FromStart (value As Integer) As Index

Parametry

value
Int32

Pozycja indeksu na początku kolekcji.The index position from the start of a collection.

Zwraca

Index

Wartość indeksu.The Index value.

Dotyczy