Index.Implicit(Int32 to Index) Operator

Definicja

Konwertuje liczbę całkowitą na indeks.Converts integer number to an Index.

public:
 static operator Index(int value);
public static implicit operator Index (int value);
static member op_Implicit : int -> Index
Public Shared Widening Operator CType (value As Integer) As Index

Parametry

value
Int32

Liczba całkowita do przekonwertowania.The integer to convert.

Zwraca

Indeks reprezentujący liczbę całkowitą.An Index representing the integer.

Dotyczy