Int16.GetTypeCode Metoda

Definicja

Zwraca TypeCode wartość typu Int16 .Returns the TypeCode for value type Int16.

public:
 virtual TypeCode GetTypeCode();
public TypeCode GetTypeCode ();
abstract member GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Public Function GetTypeCode () As TypeCode

Zwraca

TypeCode

Stała Wyliczenie Int16 .The enumerated constant, Int16.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też