Int16.MinValue Pole

Definicja

Reprezentuje najmniejszą możliwą wartość Int16 .Represents the smallest possible value of Int16. To pole jest stałe.This field is constant.

public: short MinValue = -32768;
public const short MinValue = -32768;
val mutable MinValue : int16
Public Const MinValue As Short = -32768

Wartość pola

Int16

Przykłady

W poniższym przykładzie użyta jest MinValue Właściwość, aby zapobiec OverflowException konwersji na Int16 wartość.The following example uses the MinValue property to prevent an OverflowException when converting to an Int16 value.

array<Int64>^ numbersToConvert = {162345, 32183, -54000};
Int16 newNumber;
for each (Int64 number in numbersToConvert)
{
  if (number >= Int16::MinValue && number <= Int16::MaxValue)
  {
   newNumber = Convert::ToInt16(number);
   Console::WriteLine("Successfully converted {0} to an Int16.", 
             newNumber);
  }
  else
  {
   Console::WriteLine("Unable to convert {0} to an Int16.", number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Unable to convert 162345 to an Int16.
//    Successfully converted 32183 to an Int16.
//    Unable to convert -54000 to an Int16.  
long[] numbersToConvert = {162345, 32183, -54000};
short newNumber;
foreach (long number in numbersToConvert)
{
  if (number >= Int16.MinValue && number <= Int16.MaxValue)
  {
   newNumber = Convert.ToInt16(number);
   Console.WriteLine("Successfully converted {0} to an Int16.",
            newNumber);
  }
  else
  {
   Console.WriteLine("Unable to convert {0} to an Int16.", number);
  }
}
// The example displays the following output to the console:
//    Unable to convert 162345 to an Int16.
//    Successfully converted 32183 to an Int16.
//    Unable to convert -54000 to an Int16.
Dim numbersToConvert() As Long = {162345, 32183, -54000}
Dim newNumber As Int16
For Each number As Long In NumbersToConvert
  If number >= Int16.MinValue And number <= Int16.MaxValue Then
   newNumber = Convert.ToInt16(number)
   Console.WriteLine("Successfully converted {0} to an Int16.", _
            newNumber)
  Else
   Console.WriteLine("Unable to convert {0} to an Int16.", number)
  End If           
Next
' The example displays the following output to the console:
'    Unable to convert 162345 to an Int16.
'    Successfully converted 32183 to an Int16.
'    Unable to convert -54000 to an Int16.  

Uwagi

Wartość tej stałej to-32768; oznacza to, że szesnastkowy 0x8000.The value of this constant is -32768; that is, hexadecimal 0x8000.

MinValueWłaściwość jest zazwyczaj używana do zapobiegania OverflowException konwersji z typu liczbowego o większym mniejszym zakresie (na przykład Int32 a Int64 ) do Int16 .The MinValue property is typically used to prevent an OverflowException when converting from a numeric type with a greater lower range (such as an Int32 or an Int64) to an Int16. Przykład ilustruje to użycie.The example illustrates this usage.

Dotyczy

Zobacz też