Int16.TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Próbuje sformatować wartość bieżącego wystąpienia krótkiej liczby do podanego zakresu znaków.Tries to format the value of the current short number instance into the provided span of characters.

public bool TryFormat (Span<char> destination, out int charsWritten, ReadOnlySpan<char> format = default, IFormatProvider? provider = default);
public bool TryFormat (Span<char> destination, out int charsWritten, ReadOnlySpan<char> format = default, IFormatProvider provider = default);
member this.TryFormat : Span<char> * int * ReadOnlySpan<char> * IFormatProvider -> bool
Public Function TryFormat (destination As Span(Of Char), ByRef charsWritten As Integer, Optional format As ReadOnlySpan(Of Char) = Nothing, Optional provider As IFormatProvider = Nothing) As Boolean

Parametry

destination
Span<Char>

Gdy ta metoda zwraca, wartość tego wystąpienia jest formatowana jako zakres znaków.When this method returns, this instance's value formatted as a span of characters.

charsWritten
Int32

Gdy ta metoda zwraca, liczba znaków, które zostały wpisane destination .When this method returns, the number of characters that were written in destination.

format
ReadOnlySpan<Char>

Zakres zawierający charactes reprezentujący standardowy lub niestandardowy ciąg formatu, który definiuje akceptowalny format dla destination .A span containing the charactes that represent a standard or custom format string that defines the acceptable format for destination.

provider
IFormatProvider

Opcjonalny obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury dla destination .An optional object that supplies culture-specific formatting information for destination.

Zwraca

Boolean

true Jeśli formatowanie zakończyło się pomyślnie; w przeciwnym razie false .true if the formatting was successful; otherwise, false.

Dotyczy