Int32.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToSByte(IFormatProvider).For a description of this member, see ToSByte(IFormatProvider).

 virtual System::SByte System.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSByte;
sbyte IConvertible.ToSByte (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
sbyte IConvertible.ToSByte (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
override this.System.IConvertible.ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
Function ToSByte (provider As IFormatProvider) As SByte Implements IConvertible.ToSByte

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Wartość bieżącego wystąpienia konwertowana na SByte.The value of the current instance, converted to an SByte.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Int32 jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the Int32 instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie metody Convert.ToSByte(Int32).The recommended alternative is to call the Convert.ToSByte(Int32) method.

Dotyczy