Int32.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToType(Type, IFormatProvider).For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);

Parametry

type
Type

Typ, do którego ma zostać przekonwertowana wartość Int32.The type to which to convert this Int32 value.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który zawiera informacje o formacie zwracanej wartości.An object that provides information about the format of the returned value.

Zwraca

Wartość bieżącego wystąpienia konwertowana na type.The value of the current instance, converted to type.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Int32 jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the Int32 instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie metody static (Shared w Visual Basic Convert.ChangeType).The recommended alternative is to call the static (Shared in Visual Basic) Convert.ChangeType method instead.

Dotyczy