IntPtr.Equals(Object) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt, który ma zostać porównany z nulltym wystąpieniem lub.An object to compare with this instance or null.

Zwraca

trueJeśli obj jest falsewystąpieniem i jest równa wartości tego wystąpienia; w przeciwnym razie,. IntPtrtrue if obj is an instance of IntPtr and equals the value of this instance; otherwise, false.

Dotyczy