IntPtr.Size Właściwość

Definicja

Pobiera rozmiar tego wystąpienia.Gets the size of this instance.

public:
 static property int Size { int get(); };
public static int Size { get; }
member this.Size : int
Public Shared ReadOnly Property Size As Integer

Wartość właściwości

Rozmiar wskaźnika lub uchwytu w tym procesie mierzony w bajtach.The size of a pointer or handle in this process, measured in bytes. Wartość tej właściwości jest 4 w procesie 32-bitowym i 8 w procesie 64-bitowym.The value of this property is 4 in a 32-bit process, and 8 in a 64-bit process. Można zdefiniować typ procesu, ustawiając /platform przełącznik podczas kompilowania kodu za pomocą kompilatorów C# i Visual Basic.You can define the process type by setting the /platform switch when you compile your code with the C# and Visual Basic compilers.

Dotyczy