IntPtr.IEquatable<IntPtr>.Equals(IntPtr) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe innemu wskaźnikowi ze znakiem liczby całkowitej.Returns a value that indicates whether this instance is equal to another signed integer pointer.

 virtual bool System.IEquatable<System.IntPtr>.Equals(IntPtr other) = IEquatable<IntPtr>::Equals;
bool IEquatable<IntPtr>.Equals (IntPtr other);
Function Equals (other As IntPtr) As Boolean Implements IEquatable(Of IntPtr).Equals

Parametry

other
IntPtr

Wskaźnik ze znakiem liczby całkowitej, który ma zostać porównany z tym wystąpieniem.A signed integer pointer to compare with this instance.

Zwraca

true, jeśli other równa wartości tego wystąpienia; w przeciwnym razie false.true if other equals the value of this instance; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie IntPtr jest rzutowane na interfejs IEquatable<T>.It can be used only when the IntPtr instance is cast to an IEquatable<T> interface.

Dotyczy