IntPtr.ToInt32 Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of this instance to a 32-bit signed integer.

public:
 int ToInt32();
public int ToInt32 ();
member this.ToInt32 : unit -> int
Public Function ToInt32 () As Integer

Zwraca

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem równa wartości tego wystąpienia.A 32-bit signed integer equal to the value of this instance.

Wyjątki

Na platformie 64-bitowej wartość tego wystąpienia jest zbyt duża lub za mała, aby reprezentować jako 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.On a 64-bit platform, the value of this instance is too large or too small to represent as a 32-bit signed integer.

Dotyczy