IntPtr.ToInt64 Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na 64-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of this instance to a 64-bit signed integer.

public:
 long ToInt64();
public long ToInt64 ();
member this.ToInt64 : unit -> int64
Public Function ToInt64 () As Long

Zwraca

64-bitowa liczba całkowita ze znakiem równa wartości tego wystąpienia.A 64-bit signed integer equal to the value of this instance.

Dotyczy