InvalidOperationException Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvalidOperationException klasy.Initializes a new instance of the InvalidOperationException class.

Przeciążenia

InvalidOperationException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvalidOperationException klasy.Initializes a new instance of the InvalidOperationException class.

InvalidOperationException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvalidOperationException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie.Initializes a new instance of the InvalidOperationException class with a specified error message.

InvalidOperationException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvalidOperationException klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the InvalidOperationException class with serialized data.

InvalidOperationException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvalidOperationException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the InvalidOperationException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

InvalidOperationException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvalidOperationException klasy.Initializes a new instance of the InvalidOperationException class.

public:
 InvalidOperationException();
public InvalidOperationException ();
Public Sub New ()

Uwagi

Ten konstruktor inicjuje Message właściwość nowego wystąpienia do komunikatu dostarczonego przez system, który opisuje błąd, na przykład "nie można wykonać żądanej operacji".This constructor initializes the Message property of the new instance to a system-supplied message that describes the error, such as "The requested operation cannot be performed." Ten komunikat uwzględnia bieżącą kulturę systemu.This message takes into account the current system culture.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia InvalidOperationException.The following table shows the initial property values for an instance of InvalidOperationException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie o wartości null (Nothing w języku Visual Basic).A null reference (Nothing in Visual Basic).
Message Zlokalizowany ciąg komunikatu o błędzie.The localized error message string.

InvalidOperationException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvalidOperationException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie.Initializes a new instance of the InvalidOperationException class with a specified error message.

public:
 InvalidOperationException(System::String ^ message);
public InvalidOperationException (string message);
new InvalidOperationException : string -> InvalidOperationException
Public Sub New (message As String)

Parametry

message
String

Komunikat, który opisuje błąd.The message that describes the error.

Uwagi

Ten konstruktor inicjuje Exception.Message właściwość nowego wyjątku message przy użyciu parametru.This constructor initializes the Exception.Message property of the new exception using the message parameter. Zawartość message ma być zrozumiała dla ludzi.The content of message is intended to be understood by humans. Obiekt wywołujący tego konstruktora jest wymagany w celu zagwarantowania, że ten ciąg został zlokalizowany w bieżącej kulturze systemu.The caller of this constructor is required to ensure that this string has been localized for the current system culture.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia InvalidOperationException.The following table shows the initial property values for an instance of InvalidOperationException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie o wartości null (Nothing w języku Visual Basic).A null reference (Nothing in Visual Basic).
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

InvalidOperationException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvalidOperationException klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the InvalidOperationException class with serialized data.

protected:
 InvalidOperationException(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
protected InvalidOperationException (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
new InvalidOperationException : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> InvalidOperationException
Protected Sub New (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

Obiekt zawierający dane serializowanego obiektu.The object that holds the serialized object data.

context
StreamingContext

Informacje kontekstowe o źródłowego lub miejscu docelowym.The contextual information about the source or destination.

Uwagi

Ten konstruktor jest wywoływana podczas deserializacji do odtworzenia obiektu wyjątku przesyłanego za pomocą strumienia.This constructor is called during deserialization to reconstitute the exception object transmitted over a stream. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz XML oraz serializacji protokołu SOAP.For more information, see XML and SOAP Serialization.

Zobacz też

InvalidOperationException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvalidOperationException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the InvalidOperationException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

public:
 InvalidOperationException(System::String ^ message, Exception ^ innerException);
public InvalidOperationException (string message, Exception innerException);
new InvalidOperationException : string * Exception -> InvalidOperationException
Public Sub New (message As String, innerException As Exception)

Parametry

message
String

Komunikat o błędzie wyjaśniający przyczynę wyjątku.The error message that explains the reason for the exception.

innerException
Exception

Wyjątek, który jest przyczyną bieżącego wyjątku.The exception that is the cause of the current exception. Jeśli parametr nie jest odwołaniem null (Nothing w Visual Basic), bieżący catch wyjątek jest wywoływany w bloku, który obsługuje wyjątek wewnętrzny. innerExceptionIf the innerException parameter is not a null reference (Nothing in Visual Basic), the current exception is raised in a catch block that handles the inner exception.

Uwagi

Wyjątek generowany jako bezpośredni wynik poprzedniego wyjątku powinien zawierać odwołanie do poprzedniego wyjątku we InnerException właściwości.An exception that is thrown as a direct result of a previous exception should include a reference to the previous exception in the InnerException property. Właściwość zwraca tę samą wartość, która jest przenoszona do konstruktora lub odwołanie o wartości null (Nothing InnerException w Visual Basic), jeśli właściwość nie poda wewnętrznej wartości wyjątku do konstruktora. InnerExceptionThe InnerException property returns the same value that is passed into the constructor, or a null reference (Nothing in Visual Basic) if the InnerException property does not supply the inner exception value to the constructor.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia InvalidOperationException.The following table shows the initial property values for an instance of InvalidOperationException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie do wewnętrznego wyjątku.The inner exception reference.
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

Zobacz też

Dotyczy