Directory.SetLastAccessTimeUtc(String, DateTime) Metoda

Definicja

Ustawia datę i godzinę w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), do ostatniego dostępu do określonego pliku lub katalogu.Sets the date and time, in Coordinated Universal Time (UTC) format, that the specified file or directory was last accessed.

public:
 static void SetLastAccessTimeUtc(System::String ^ path, DateTime lastAccessTimeUtc);
public static void SetLastAccessTimeUtc (string path, DateTime lastAccessTimeUtc);
static member SetLastAccessTimeUtc : string * DateTime -> unit
Public Shared Sub SetLastAccessTimeUtc (path As String, lastAccessTimeUtc As DateTime)

Parametry

path
String

Plik lub katalog, dla którego ma zostać ustawiony informacje o dacie i godzinie dostępu.The file or directory for which to set the access date and time information.

lastAccessTimeUtc
DateTime

Obiekt, który zawiera wartość, która ma zostać ustawiona dla daty i godziny dostępu path.An object that contains the value to set for the access date and time of path. Ta wartość jest wyrażona w czasie UTC.This value is expressed in UTC time.

Wyjątki

Nie znaleziono określonej ścieżki.The specified path was not found.

path jest ciągiem o zerowej długości, zawiera tylko znak odstępu lub zawiera jeden lub więcej nieprawidłowych znaków.path is a zero-length string, contains only white space, or contains one or more invalid characters. Za pomocą metody GetInvalidPathChars() można wykonywać zapytania dotyczące nieprawidłowych znaków.You can query for invalid characters with the GetInvalidPathChars() method.

Parametr path ma wartość null.path is null.

Podana ścieżka, nazwa pliku lub obie przekraczają maksymalną długość zdefiniowaną przez system.The specified path, file name, or both exceed the system-defined maximum length.

Element wywołujący nie ma wymaganego uprawnienia.The caller does not have the required permission.

Bieżący system operacyjny nie jest systemem Windows NT lub nowszym.The current operating system is not Windows NT or later.

lastAccessTimeUtc określa wartość spoza zakresu dat lub godzin dozwolonych dla tej operacji.lastAccessTimeUtc specifies a value outside the range of dates or times permitted for this operation.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje różnice w danych wyjściowych przy użyciu danych wyjściowych uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).The following example illustrates the differences in output when using Coordinated Universal Time (UTC) output.

// This sample shows the differences between dates from methods that use
//coordinated universal time (UTC) format and those that do not.
using namespace System;
using namespace System::IO;
int main()
{
  
  // Set the directory.
  String^ n = "C:\\test\\newdir";
  
  //Create two variables to use to set the time.
  DateTime dtime1 = DateTime(2002,1,3);
  DateTime dtime2 = DateTime(1999,1,1);
  
  //Create the directory.
  try
  {
   Directory::CreateDirectory( n );
  }
  catch ( IOException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( e );
  }

  
  //Set the creation and last access times to a variable DateTime value.
  Directory::SetCreationTime( n, dtime1 );
  Directory::SetLastAccessTimeUtc( n, dtime1 );
  
  // Print to console the results.
  Console::WriteLine( "Creation Date: {0}", Directory::GetCreationTime( n ) );
  Console::WriteLine( "UTC creation Date: {0}", Directory::GetCreationTimeUtc( n ) );
  Console::WriteLine( "Last write time: {0}", Directory::GetLastWriteTime( n ) );
  Console::WriteLine( "UTC last write time: {0}", Directory::GetLastWriteTimeUtc( n ) );
  Console::WriteLine( "Last access time: {0}", Directory::GetLastAccessTime( n ) );
  Console::WriteLine( "UTC last access time: {0}", Directory::GetLastAccessTimeUtc( n ) );
  
  //Set the last write time to a different value.
  Directory::SetLastWriteTimeUtc( n, dtime2 );
  Console::WriteLine( "Changed last write time: {0}", Directory::GetLastWriteTimeUtc( n ) );
}

// Obviously, since this sample deals with dates and times, the output will vary
// depending on when you run the executable. Here is one example of the output:
//Creation Date: 1/3/2002 12:00:00 AM
//UTC creation Date: 1/3/2002 8:00:00 AM
//Last write time: 12/31/1998 4:00:00 PM
//UTC last write time: 1/1/1999 12:00:00 AM
//Last access time: 1/2/2002 4:00:00 PM
//UTC last access time: 1/3/2002 12:00:00 AM
//Changed last write time: 1/1/1999 12:00:00 AM
// This sample shows the differences between dates from methods that use
//coordinated universal time (UTC) format and those that do not.
using System;
using System.IO;

namespace IOSamples
{
 public class DirectoryUTCTime
 {
  public static void Main()
  {
  // Set the directory.
   string n = @"C:\test\newdir";
    //Create two variables to use to set the time.
   DateTime dtime1 = new DateTime(2002, 1, 3);
   DateTime dtime2 = new DateTime(1999, 1, 1);

  //Create the directory.
   try
   {
     Directory.CreateDirectory(n);
   }
   catch (IOException e)
   {
     Console.WriteLine(e);
   }

  //Set the creation and last access times to a variable DateTime value.
   Directory.SetCreationTime(n, dtime1);
   Directory.SetLastAccessTimeUtc(n, dtime1);

    // Print to console the results.
   Console.WriteLine("Creation Date: {0}", Directory.GetCreationTime(n));
   Console.WriteLine("UTC creation Date: {0}", Directory.GetCreationTimeUtc(n));
   Console.WriteLine("Last write time: {0}", Directory.GetLastWriteTime(n));
   Console.WriteLine("UTC last write time: {0}", Directory.GetLastWriteTimeUtc(n));
   Console.WriteLine("Last access time: {0}", Directory.GetLastAccessTime(n));
   Console.WriteLine("UTC last access time: {0}", Directory.GetLastAccessTimeUtc(n));

    //Set the last write time to a different value.
   Directory.SetLastWriteTimeUtc(n, dtime2);
   Console.WriteLine("Changed last write time: {0}", Directory.GetLastWriteTimeUtc(n));
  }
 }
}
// Obviously, since this sample deals with dates and times, the output will vary
// depending on when you run the executable. Here is one example of the output:
//Creation Date: 1/3/2002 12:00:00 AM
//UTC creation Date: 1/3/2002 8:00:00 AM
//Last write time: 12/31/1998 4:00:00 PM
//UTC last write time: 1/1/1999 12:00:00 AM
//Last access time: 1/2/2002 4:00:00 PM
//UTC last access time: 1/3/2002 12:00:00 AM
//Changed last write time: 1/1/1999 12:00:00 AM

' This sample shows the differences between dates from methods that use
'coordinated universal time (UTC) format and those that do not.
Imports System.IOPublic Class DirectoryUTCTime
  
  Public Shared Sub Main()
   ' Set the directory.
   Dim n As String = "C:\test\newdir"
   'Create two variables to use to set the time.
   Dim dtime1 As New DateTime(2002, 1, 3)
   Dim dtime2 As New DateTime(1999, 1, 1)
   
   'Create the directory.
   Try
     Directory.CreateDirectory(n)
   Catch e As IOException
     Console.WriteLine(e)
   End Try
   
   'Set the creation and last access times to a variable DateTime value.
   Directory.SetCreationTime(n, dtime1)
   Directory.SetLastAccessTimeUtc(n, dtime1)
   
   ' Print to console the results.
   Console.WriteLine("Creation Date: {0}", Directory.GetCreationTime(n))
   Console.WriteLine("UTC creation Date: {0}", Directory.GetCreationTimeUtc(n))
   Console.WriteLine("Last write time: {0}", Directory.GetLastWriteTime(n))
   Console.WriteLine("UTC last write time: {0}", Directory.GetLastWriteTimeUtc(n))
   Console.WriteLine("Last access time: {0}", Directory.GetLastAccessTime(n))
   Console.WriteLine("UTC last access time: {0}", Directory.GetLastAccessTimeUtc(n))
   
   'Set the last write time to a different value.
   Directory.SetLastWriteTimeUtc(n, dtime2)
   Console.WriteLine("Changed last write time: {0}", Directory.GetLastWriteTimeUtc(n))
  End Sub
End Class

' Since this sample deals with dates and times, the output will vary
' depending on when you run the executable. Here is one example of the output:

' Creation Date: 1/3/2002 12:00:00 AM
' UTC creation Date: 1/3/2002 8:00:00 AM
' Last write time: 12/31/1998 4:00:00 PM
' UTC last write time: 1/1/1999 12:00:00 AM
' Last access time: 1/2/2002 4:00:00 PM
' UTC last access time: 1/3/2002 12:00:00 AM
' Changed last write time: 1/1/1999 12:00:00 AM

Uwagi

Parametr path może określać informacje o ścieżce względnej lub bezwzględnej.The path parameter is permitted to specify relative or absolute path information. Informacje o ścieżce względnej są interpretowane jako względne w stosunku do bieżącego katalogu roboczego.Relative path information is interpreted as relative to the current working directory. Aby uzyskać bieżący katalog roboczy, zobacz GetCurrentDirectory.To obtain the current working directory, see GetCurrentDirectory.

W parametrze path nie jest rozróżniana wielkość liter.The path parameter is not case-sensitive.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Dotyczy

Zobacz też