Directory.SetLastWriteTime(String, DateTime) Metoda

Definicja

Ustawia datę i godzinę ostatniego zapisu katalogu.Sets the date and time a directory was last written to.

public:
 static void SetLastWriteTime(System::String ^ path, DateTime lastWriteTime);
public static void SetLastWriteTime (string path, DateTime lastWriteTime);
static member SetLastWriteTime : string * DateTime -> unit
Public Shared Sub SetLastWriteTime (path As String, lastWriteTime As DateTime)

Parametry

path
String

Ścieżka katalogu.The path of the directory.

lastWriteTime
DateTime

Data i godzina ostatniego zapisu w katalogu.The date and time the directory was last written to. Ta wartość jest wyrażona w czasie lokalnym.This value is expressed in local time.

Wyjątki

nie znaleziono path (na przykład katalog nie istnieje lub znajduje się na dysku niezamapowanym).path was not found (for example, the directory doesn't exist or it is on an unmapped drive).

nie znaleziono path (na przykład katalog nie istnieje lub znajduje się na dysku niezamapowanym).path was not found (for example, the directory doesn't exist or it is on an unmapped drive).

path jest ciągiem o zerowej długości, zawiera tylko znak odstępu lub zawiera jeden lub więcej nieprawidłowych znaków.path is a zero-length string, contains only white space, or contains one or more invalid characters. Za pomocą metody GetInvalidPathChars() można wykonywać zapytania dotyczące nieprawidłowych znaków.You can query for invalid characters with the GetInvalidPathChars() method.

Parametr path ma wartość null.path is null.

Podana ścieżka, nazwa pliku lub obie przekraczają maksymalną długość zdefiniowaną przez system.The specified path, file name, or both exceed the system-defined maximum length.

Element wywołujący nie ma wymaganego uprawnienia.The caller does not have the required permission.

Bieżący system operacyjny nie jest systemem Windows NT lub nowszym.The current operating system is not Windows NT or later.

lastWriteTime określa wartość spoza zakresu dat lub godzin dozwolonych dla tej operacji.lastWriteTime specifies a value outside the range of dates or times permitted for this operation.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób używania SetLastWriteTime.The following example demonstrates how to use SetLastWriteTime.

using namespace System;
using namespace System::IO;
void main()
{
  try
  {
   String^ path = "c:\\MyDir";
   if ( !Directory::Exists( path ) )
   {
     Directory::CreateDirectory( path );
   }
   else
   {
     
     // Take an action that will affect the write time.
     Directory::SetLastWriteTime( path, DateTime(1985,4,3) );
   }
   
   // Get the last write time of a well-known directory.
   DateTime dt = Directory::GetLastWriteTime( path );
   Console::WriteLine( "The last write time for this directory was {0}", dt );
   
   //Update the last write time.
   Directory::SetLastWriteTime( path, DateTime::Now );
   dt = Directory::GetLastWriteTime( path );
   Console::WriteLine( "The last write time for this directory was {0}", dt );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "The process failed: {0}", e );
  }

}

using System;
using System.IO;

class Test 
{
  public static void Main() 
  {
    try 
    {
      string path = @"c:\MyDir";
      if (!Directory.Exists(path)) 
      {
        Directory.CreateDirectory(path);
      } 
      else 
      {
        // Take an action that will affect the write time.
        Directory.SetLastWriteTime(path, new DateTime(1985,4,3));
      }

      // Get the last write time of a well-known directory.
      DateTime dt = Directory.GetLastWriteTime(path);
      Console.WriteLine("The last write time for this directory was {0}", dt);
      
      //Update the last write time.
      Directory.SetLastWriteTime(path, DateTime.Now);
      dt = Directory.GetLastWriteTime(path);
      Console.WriteLine("The last write time for this directory was {0}", dt);
    } 
    catch (Exception e) 
    {
      Console.WriteLine("The process failed: {0}", e.ToString());
    }
  }
}
Imports System.IO

Public Class Test
  Public Shared Sub Main()
    Try
      Dim path As String = "c:\MyDir"
      If Directory.Exists(path) = False Then
        Directory.CreateDirectory(path)
      Else
        ' Take an action that will affect the write time.
        Directory.SetLastWriteTime(path, New DateTime(1985, 4, 3))
      End If

      'Get the last write time of a well-known directory.
      Dim dt As DateTime = Directory.GetLastWriteTime(path)
      Console.WriteLine("The last write time for this directory was {0}", dt)

      'Update the last write time.
      Directory.SetLastWriteTime(path, DateTime.Now)
      dt = Directory.GetLastWriteTime(path)
      Console.WriteLine("The last write time for this directory was {0}", dt)

    Catch e As Exception
      Console.WriteLine("The process failed: {0}", e.ToString())
    End Try
  End Sub
End Class

Uwagi

Parametr path może określać informacje o ścieżce względnej lub bezwzględnej.The path parameter is permitted to specify relative or absolute path information. Informacje o ścieżce względnej są interpretowane jako względne w stosunku do bieżącego katalogu roboczego.Relative path information is interpreted as relative to the current working directory. Aby uzyskać bieżący katalog roboczy, zobacz GetCurrentDirectory.To obtain the current working directory, see GetCurrentDirectory.

W parametrze path nie jest rozróżniana wielkość liter.The path parameter is not case-sensitive.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zabezpieczenia

FileIOPermission
do zapisu w określonym pliku lub katalogu.for writing to the specified file or directory. Skojarzone Wyliczenie: WriteAssociated enumeration: Write

Dotyczy

Zobacz też