DriveInfo.RootDirectory Właściwość

Definicja

Pobiera katalog główny dysku.Gets the root directory of a drive.

public:
 property System::IO::DirectoryInfo ^ RootDirectory { System::IO::DirectoryInfo ^ get(); };
public System.IO.DirectoryInfo RootDirectory { get; }
member this.RootDirectory : System.IO.DirectoryInfo
Public ReadOnly Property RootDirectory As DirectoryInfo

Wartość właściwości

Obiekt, który zawiera katalog główny dysku.An object that contains the root directory of the drive.

Dotyczy