EnumerationOptions.AttributesToSkip Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia atrybuty do pominięcia.Gets or sets the attributes to skip. Wartość domyślna to GetFileAttributes. Hidden | . System.The default is FileAttributes.Hidden | FileAttributes.System.

public:
 property System::IO::FileAttributes AttributesToSkip { System::IO::FileAttributes get(); void set(System::IO::FileAttributes value); };
public System.IO.FileAttributes AttributesToSkip { get; set; }
member this.AttributesToSkip : System.IO.FileAttributes with get, set
Public Property AttributesToSkip As FileAttributes

Wartość właściwości

Atrybuty do pominięcia.The attributes to skip.

Dotyczy