EnumerationOptions.IgnoreInaccessible Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pominąć pliki lub katalogi w przypadku odmowy dostępu (na przykład UnauthorizedAccessException lub SecurityException).Gets or sets a value that indicates whether to skip files or directories when access is denied (for example, UnauthorizedAccessException or SecurityException). Wartość domyślna to true.The default is true.

public:
 property bool IgnoreInaccessible { bool get(); void set(bool value); };
public bool IgnoreInaccessible { get; set; }
member this.IgnoreInaccessible : bool with get, set
Public Property IgnoreInaccessible As Boolean

Wartość właściwości

true pominąć pliki lub katalogi innacessible; w przeciwnym razie false.true to skip innacessible files or directories; otherwise, false.

Dotyczy