EnumerationOptions.MatchType Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia typ dopasowania.Gets or sets the match type.

public:
 property System::IO::MatchType MatchType { System::IO::MatchType get(); void set(System::IO::MatchType value); };
public System.IO.MatchType MatchType { get; set; }
member this.MatchType : System.IO.MatchType with get, set
Public Property MatchType As MatchType

Wartość właściwości

Jedna z wartości wyliczenia, która wskazuje typ dopasowania.One of the enumeration values that indicates the match type.

Uwagi

W przypadku interfejsów API, które umożliwiają określanie wyrażenia dopasowania, ta właściwość pozwala określić sposób interpretowania wyrażenia dopasowania.For APIs that allow specifying a match expression, this property allows you to specify how to interpret the match expression. Wartość domyślna to proste dopasowanie, gdzie "*" ma zawsze 0 lub więcej znaków i "?" jest pojedynczym znakiem.The default is simple matching where '*' is always 0 or more characters and '?' is a single character.

Dotyczy