EnumerationOptions.ReturnSpecialDirectories Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy mają być zwracane specjalne wpisy katalogu "." i "..".Gets or sets a value that indicates whether to return the special directory entries "." and "..".

public:
 property bool ReturnSpecialDirectories { bool get(); void set(bool value); };
public bool ReturnSpecialDirectories { get; set; }
member this.ReturnSpecialDirectories : bool with get, set
Public Property ReturnSpecialDirectories As Boolean

Wartość właściwości

true zwrócić specjalnych wpisów katalogu "." i ".."; w przeciwnym razie false.true to return the special directory entries "." and ".."; otherwise, false.

Dotyczy