File.SetAttributes(String, FileAttributes) Metoda

Definicja

Ustawia określony FileAttributes pliku w określonej ścieżce.Sets the specified FileAttributes of the file on the specified path.

public:
 static void SetAttributes(System::String ^ path, System::IO::FileAttributes fileAttributes);
public static void SetAttributes (string path, System.IO.FileAttributes fileAttributes);
static member SetAttributes : string * System.IO.FileAttributes -> unit

Parametry

path
String

Ścieżka do pliku.The path to the file.

fileAttributes
FileAttributes

Bitowe połączenie wartości wyliczenia.A bitwise combination of the enumeration values.

Wyjątki

path jest pusty, zawiera tylko spacje, zawiera nieprawidłowe znaki lub atrybut pliku jest nieprawidłowy.path is empty, contains only white spaces, contains invalid characters, or the file attribute is invalid.

Podana ścieżka, nazwa pliku lub obie przekraczają maksymalną długość zdefiniowaną przez system.The specified path, file name, or both exceed the system-defined maximum length.

path ma nieprawidłowy format.path is in an invalid format.

Określona ścieżka jest nieprawidłowa (na przykład znajduje się na niemapowanym dysku).The specified path is invalid, (for example, it is on an unmapped drive).

Nie można znaleźć pliku.The file cannot be found.

path określony plik jest tylko do odczytu.path specified a file that is read-only.

— lub —-or- Ta operacja nie jest obsługiwana na bieżącej platformie.This operation is not supported on the current platform.

— lub —-or- path określony katalog.path specified a directory.

— lub —-or- Element wywołujący nie ma wymaganego uprawnienia.The caller does not have the required permission.

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje metody GetAttributes i SetAttributes, stosując Archive i Hidden atrybutów do pliku.The following example demonstrates the GetAttributes and SetAttributes methods by applying the Archive and Hidden attributes to a file.

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Text;
int main()
{
  String^ path = "c:\\temp\\MyTest.txt";
  
  // Create the file if it does not exist.
  if ( !File::Exists( path ) )
  {
   File::Create( path );
  }

  if ( (File::GetAttributes( path ) & FileAttributes::Hidden) == FileAttributes::Hidden )
  {
   
   // Show the file.
   File::SetAttributes(path, File::GetAttributes( path ) & ~FileAttributes::Hidden);
   Console::WriteLine( "The {0} file is no longer hidden.", path );
  }
  else
  {
   
   // Hide the file.
   File::SetAttributes( path, static_cast<FileAttributes>(File::GetAttributes( path ) | FileAttributes::Hidden) );
   Console::WriteLine( "The {0} file is now hidden.", path );
  }
}

using System;
using System.IO;
using System.Text;

class Test 
{
  public static void Main() 
  {
    string path = @"c:\temp\MyTest.txt";

    // Create the file if it does not exist.
    if (!File.Exists(path)) 
    {
      File.Create(path);
    }

    FileAttributes attributes = File.GetAttributes(path);

    if ((attributes & FileAttributes.Hidden) == FileAttributes.Hidden)
    {
      // Show the file.
      attributes = RemoveAttribute(attributes, FileAttributes.Hidden);
      File.SetAttributes(path, attributes);
      Console.WriteLine("The {0} file is no longer hidden.", path);
    } 
    else 
    {
      // Hide the file.
      File.SetAttributes(path, File.GetAttributes(path) | FileAttributes.Hidden);
      Console.WriteLine("The {0} file is now hidden.", path);
    }
  }

  private static FileAttributes RemoveAttribute(FileAttributes attributes, FileAttributes attributesToRemove)
  {
    return attributes & ~attributesToRemove;
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Text

Public Class Test
  Public Shared Sub Main()
    Dim path As String = "c:\temp\MyTest.txt"

    ' Create the file if it does not exist.
    If File.Exists(path) = False Then
      File.Create(path)
    End If

    Dim attributes As FileAttributes
    attributes = File.GetAttributes(path)

    If (attributes And FileAttributes.Hidden) = FileAttributes.Hidden Then
      ' Show the file.
      attributes = RemoveAttribute(attributes, FileAttributes.Hidden)
      File.SetAttributes(path, attributes)
      Console.WriteLine("The {0} file is no longer hidden.", path)
    Else
      ' Hide the file.
      File.SetAttributes(path, File.GetAttributes(path) Or FileAttributes.Hidden)
      Console.WriteLine("The {0} file is now hidden.", path)
    End If
  End Sub

  Public Shared Function RemoveAttribute(ByVal attributes As FileAttributes, ByVal attributesToRemove As FileAttributes) As FileAttributes
    Return attributes And (Not attributesToRemove)
  End Function
End Class

Uwagi

Parametr path może określać informacje o ścieżce względnej lub bezwzględnej.The path parameter is permitted to specify relative or absolute path information. Informacje o ścieżce względnej są interpretowane jako względne w stosunku do bieżącego katalogu roboczego.Relative path information is interpreted as relative to the current working directory. Aby uzyskać bieżący katalog roboczy, zobacz GetCurrentDirectory.To obtain the current working directory, see GetCurrentDirectory.

Niektóre atrybuty plików, takie jak Hidden i ReadOnly, można łączyć.Certain file attributes, such as Hidden and ReadOnly, can be combined. Inne atrybuty, takie jak Normal, muszą być używane samodzielnie.Other attributes, such as Normal, must be used alone.

Nie można zmienić stanu kompresji obiektu File przy użyciu metody SetAttributes.It is not possible to change the compression status of a File object using the SetAttributes method.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Dotyczy

Zobacz też