FileInfo.Name Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę pliku.Gets the name of the file.

public:
 virtual property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public override string Name { get; }
member this.Name : string
Public Overrides ReadOnly Property Name As String

Wartość właściwości

String

Nazwa pliku.The name of the file.

Przykłady

Poniższy przykład używa właściwości, Name Aby wyświetlić nazwy plików w bieżącym katalogu.The following example uses the Name property to display the names of files in the current directory.

using namespace System;
using namespace System::IO;
int main()
{
  
  // Create a reference to the current directory.
  DirectoryInfo^ di = gcnew DirectoryInfo( Environment::CurrentDirectory );
  
  // Create an array representing the files in the current directory.
  array<FileInfo^>^fi = di->GetFiles();
  Console::WriteLine( "The following files exist in the current directory:" );
  
  // Print out the names of the files in the current directory.
  Collections::IEnumerator^ myEnum = fi->GetEnumerator();
  while ( myEnum->MoveNext() )
  {
   FileInfo^ fiTemp = safe_cast<FileInfo^>(myEnum->Current);
   Console::WriteLine( fiTemp->Name );
  }
}

//This code produces output similar to the following; 
//results may vary based on the computer/file structure/etc.:
//
//The following files exist in the current directory:
//fileinfoname.exe
//fileinfoname.pdb
//newTemp.txt
using System;
using System.IO;

public class NameTest
{
  public static void Main()
  {
    // Create a reference to the current directory.
    DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(Environment.CurrentDirectory);
    // Create an array representing the files in the current directory.
    FileInfo[] fi = di.GetFiles();
    Console.WriteLine("The following files exist in the current directory:");
    // Print out the names of the files in the current directory.
    foreach (FileInfo fiTemp in fi)
      Console.WriteLine(fiTemp.Name);
  }
}
//This code produces output similar to the following;
//results may vary based on the computer/file structure/etc.:
//
//The following files exist in the current directory:
//fileinfoname.exe
//fileinfoname.pdb
//newTemp.txt
Imports System.IO

Public Class NameTest
  Public Shared Sub Main()
    ' Create a reference to the current directory.
    Dim di As New DirectoryInfo(Environment.CurrentDirectory)
    ' Create an array representing the files in the current directory.
    Dim fi As FileInfo() = di.GetFiles()
    Console.WriteLine("The following files exist in the current directory:")
    ' Print out the names of the files in the current directory.
    Dim fiTemp As FileInfo
    For Each fiTemp In fi
      Console.WriteLine(fiTemp.Name)
    Next fiTemp
  End Sub
End Class
'This code produces output similar to the following; 
'results may vary based on the computer/file structure/etc.:
'
'The following files exist in the current directory:
'newTemp.txt
'fileinfoname.exe
'fileinfoname.pdb
'fileinfoname.Resources.resources
'fileinfoname.vbproj.GenerateResource.Cache
'fileinfoname.xml

Uwagi

Po pierwszym wywołaniu program FileInfo wywołuje Refresh i buforuje informacje o pliku.When first called, FileInfo calls Refresh and caches information about the file. W przypadku kolejnych wywołań należy wywołać metodę, Refresh Aby uzyskać najnowszą kopię informacji.On subsequent calls, you must call Refresh to get the latest copy of the information.

Nazwa pliku zawiera rozszerzenie pliku.The name of the file includes the file extension.

Dotyczy