FileNotFoundException Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z opcjonalnym ciągiem komunikatów i Exception odwołaniem wewnętrznym.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with optional message string and inner Exception reference.

Przeciążenia

FileNotFoundException()

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z jego ciągiem komunikatów ustawionym na komunikat dostarczony przez system.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with its message string set to a system-supplied message.

FileNotFoundException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z określonym komunikatem o błędzie.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with a specified error message.

FileNotFoundException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z określonymi informacjami serializacji i kontekstu.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with the specified serialization and context information.

FileNotFoundException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z określonym komunikatem o błędzie i odwołaniem do wyjątku wewnętrznego, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

FileNotFoundException(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z określonym komunikatem o błędzie i nazwą pliku, którego nie można znaleźć.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with a specified error message, and the file name that cannot be found.

FileNotFoundException(String, String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z określonym komunikatem o błędzie, nazwę pliku, którego nie można odnaleźć, oraz odwołanie do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with a specified error message, the file name that cannot be found, and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

FileNotFoundException()

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z jego ciągiem komunikatów ustawionym na komunikat dostarczony przez system.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with its message string set to a system-supplied message.

public:
 FileNotFoundException();
public FileNotFoundException ();
Public Sub New ()

Uwagi

Ten konstruktor inicjuje Message Właściwość nowego wystąpienia do komunikatu dostarczonego przez system, który opisuje błąd, na przykład "nie można odnaleźć określonego pliku".This constructor initializes the Message property of the new instance to a system-supplied message that describes the error, such as "Could not find the specified file." W przypadku tego komunikatu brane są pod uwagę bieżące ustawienia kulturowe systemu.This message takes into account the current system culture.

Dotyczy

FileNotFoundException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z określonym komunikatem o błędzie.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with a specified error message.

public:
 FileNotFoundException(System::String ^ message);
public FileNotFoundException (string message);
public FileNotFoundException (string? message);
new System.IO.FileNotFoundException : string -> System.IO.FileNotFoundException
Public Sub New (message As String)

Parametry

message
String

Opis błędu.A description of the error. Zawartość message ma być zrozumiała dla ludzi.The content of message is intended to be understood by humans. Obiekt wywołujący tego konstruktora jest wymagany w celu zagwarantowania, że ten ciąg został zlokalizowany w bieżącej kulturze systemu.The caller of this constructor is required to ensure that this string has been localized for the current system culture.

Uwagi

Ten konstruktor inicjuje Message Właściwość nowego wystąpienia przy użyciu message .This constructor initializes the Message property of the new instance using message.

Dotyczy

FileNotFoundException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z określonymi informacjami serializacji i kontekstu.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with the specified serialization and context information.

protected:
 FileNotFoundException(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
protected FileNotFoundException (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
new System.IO.FileNotFoundException : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> System.IO.FileNotFoundException
Protected Sub New (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

Obiekt, który przechowuje serializowane dane obiektu dotyczące zgłaszanego wyjątku.An object that holds the serialized object data about the exception being thrown.

context
StreamingContext

Obiekt, który zawiera informacje kontekstowe o źródle lub miejscu docelowym.An object that contains contextual information about the source or destination.

Dotyczy

FileNotFoundException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z określonym komunikatem o błędzie i odwołaniem do wyjątku wewnętrznego, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

public:
 FileNotFoundException(System::String ^ message, Exception ^ innerException);
public FileNotFoundException (string message, Exception innerException);
public FileNotFoundException (string? message, Exception? innerException);
new System.IO.FileNotFoundException : string * Exception -> System.IO.FileNotFoundException
Public Sub New (message As String, innerException As Exception)

Parametry

message
String

Opis błędu.A description of the error. Zawartość message ma być zrozumiała dla ludzi.The content of message is intended to be understood by humans. Obiekt wywołujący tego konstruktora jest wymagany w celu zagwarantowania, że ten ciąg został zlokalizowany w bieżącej kulturze systemu.The caller of this constructor is required to ensure that this string has been localized for the current system culture.

innerException
Exception

Wyjątek będący przyczyną bieżącego wyjątku.The exception that is the cause of the current exception. Jeśli innerException parametr nie jest null , bieżący wyjątek jest wywoływany w catch bloku, który obsługuje wyjątek wewnętrzny.If the innerException parameter is not null, the current exception is raised in a catch block that handles the inner exception.

Uwagi

Wyjątek zgłaszany bezpośrednio w wyniku poprzedniego wyjątku powinien zawierać odwołanie do poprzedniego wyjątku we właściwości InnerException.An exception that is thrown as a direct result of a previous exception should include a reference to the previous exception in the InnerException property. Właściwość InnerException zwraca tę samą wartość, która została przekazana do konstruktora, lub wartość null, jeśli właściwość InnerException nie przekazuje do konstruktora wartości wyjątku wewnętrznego.The InnerException property returns the same value that is passed into the constructor, or null if the InnerException property does not supply the inner exception value to the constructor.

Poniższa tabela prezentuje początkowe wartości właściwości dla wystąpienia klasy FileNotFoundException.The following table shows the initial property values for an instance of FileNotFoundException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie do wewnętrznego wyjątku.The inner exception reference.
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

Aby uzyskać więcej informacji o wyjątkach wewnętrznych, zobacz InnerException .For more information on inner exceptions, see InnerException.

Zobacz też

Dotyczy

FileNotFoundException(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z określonym komunikatem o błędzie i nazwą pliku, którego nie można znaleźć.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with a specified error message, and the file name that cannot be found.

public:
 FileNotFoundException(System::String ^ message, System::String ^ fileName);
public FileNotFoundException (string message, string fileName);
public FileNotFoundException (string? message, string? fileName);
new System.IO.FileNotFoundException : string * string -> System.IO.FileNotFoundException
Public Sub New (message As String, fileName As String)

Parametry

message
String

Opis błędu lub null użycie komunikatu dostarczonego przez system z danym fileName .A description of the error, or null to use a system-supplied message with the given fileName. Zawartość message powinna być zrozumiała dla ludzi.The content of message should be understood by humans. Obiekt wywołujący tego konstruktora musi upewnić się, że ten ciąg został zlokalizowany dla bieżącej kultury systemowej.The caller of this constructor must ensure that this string has been localized for the current system culture.

fileName
String

Pełna nazwa pliku z nieprawidłowym obrazem.The full name of the file with the invalid image.

Uwagi

Konstruktor inicjuje Message Właściwość nowego wystąpienia przy użyciu message i FileName Właściwości używając fileName .The constructor initializes the Message property of the new instance using message and the FileName property using fileName.

Dotyczy

FileNotFoundException(String, String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie FileNotFoundException klasy z określonym komunikatem o błędzie, nazwę pliku, którego nie można odnaleźć, oraz odwołanie do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the FileNotFoundException class with a specified error message, the file name that cannot be found, and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

public:
 FileNotFoundException(System::String ^ message, System::String ^ fileName, Exception ^ innerException);
public FileNotFoundException (string message, string fileName, Exception innerException);
public FileNotFoundException (string? message, string? fileName, Exception? innerException);
new System.IO.FileNotFoundException : string * string * Exception -> System.IO.FileNotFoundException
Public Sub New (message As String, fileName As String, innerException As Exception)

Parametry

message
String

Komunikat o błędzie wyjaśniający przyczynę wyjątku.The error message that explains the reason for the exception.

fileName
String

Pełna nazwa pliku z nieprawidłowym obrazem.The full name of the file with the invalid image.

innerException
Exception

Wyjątek będący przyczyną bieżącego wyjątku.The exception that is the cause of the current exception. Jeśli innerException parametr nie jest null , bieżący wyjątek jest wywoływany w catch bloku, który obsługuje wyjątek wewnętrzny.If the innerException parameter is not null, the current exception is raised in a catch block that handles the inner exception.

Uwagi

Wyjątek zgłaszany bezpośrednio w wyniku poprzedniego wyjątku powinien zawierać odwołanie do poprzedniego wyjątku we właściwości InnerException.An exception that is thrown as a direct result of a previous exception should include a reference to the previous exception in the InnerException property. Właściwość InnerException zwraca tę samą wartość, która została przekazana do konstruktora, lub wartość null, jeśli właściwość InnerException nie przekazuje do konstruktora wartości wyjątku wewnętrznego.The InnerException property returns the same value that is passed into the constructor, or null if the InnerException property does not supply the inner exception value to the constructor.

Poniższa tabela prezentuje początkowe wartości właściwości dla wystąpienia klasy FileNotFoundException.The following table shows the initial property values for an instance of FileNotFoundException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie do wewnętrznego wyjątku.The inner exception reference.
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

Aby uzyskać więcej informacji o wyjątkach wewnętrznych, zobacz InnerException .For more information on inner exceptions, see InnerException.

Zobacz też

Dotyczy