FileNotFoundException.Message Właściwość

Definicja

Pobiera komunikat o błędzie, który objaśnia przyczynę wyjątku.Gets the error message that explains the reason for the exception.

public:
 virtual property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public override string Message { get; }
member this.Message : string
Public Overrides ReadOnly Property Message As String

Wartość właściwości

String

Komunikat o błędzie.The error message.

Uwagi

Jeśli żaden komunikat nie został dostarczony do konstruktora dla bieżącego wyjątku, ta właściwość zwraca komunikat o błędzie dostarczony przez system.If no message was supplied to the constructor for the current exception, this property returns a system-supplied error message. Jeśli FileName Właściwość nie jest null , komunikat zawiera nazwę pliku.If the FileName property is not null, the message includes the file name.

Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

Dotyczy