FileStream.Length Właściwość

Definicja

Pobiera długość w bajtach strumienia.Gets the length in bytes of the stream.

public:
 virtual property long Length { long get(); };
public override long Length { get; }
member this.Length : int64
Public Overrides ReadOnly Property Length As Long

Wartość właściwości

Int64

Długa wartość reprezentująca długość strumienia w bajtach.A long value representing the length of the stream in bytes.

Wyjątki

CanSeek dla tego strumienia jest false .CanSeek for this stream is false.

Wystąpił błąd we/wy, taki jak zamykany plik.An I/O error, such as the file being closed, occurred.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano Length właściwości i, Position Aby sprawdzić warunek końca pliku.The following example uses the Length and Position properties to check for an end-of-file condition.

if ( s->Length == s->Position )
{
   Console::WriteLine( "End of file has been reached." );
}
if( s.Length==s.Position )
{
   Console.WriteLine("End of file has been reached.");
}
If s.Length = s.Position Then
    Console.WriteLine("End of file has been reached.")
End If

Uwagi

Aby uzyskać listę typowych operacji związanych z plikami i katalogami, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common file and directory operations, see Common I/O Tasks.

Dotyczy