FileSystemEventArgs Klasa

Definicja

Zawiera dane dla zdarzeń katalogu: Changed, Created, Deleted.Provides data for the directory events: Changed, Created, Deleted.

public ref class FileSystemEventArgs : EventArgs
public class FileSystemEventArgs : EventArgs
type FileSystemEventArgs = class
  inherit EventArgs
Public Class FileSystemEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
FileSystemEventArgs
Pochodne

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, FileSystemWatcher jak utworzyć do monitorowania zmian plików (tworzy, usuwa, zmienia nazwy, zmiany) występujące na dysku.The following example shows how to create a FileSystemWatcher to monitor file changes (creates, deletes, renames, changes) occurring on a disk drive. W przykładzie pokazano również, jak prawidłowo odbierać powiadomienia o błędach.The example also shows how to properly receive error notifications.

using System;
using System.IO;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // Create a FileSystemWatcher to monitor all files on drive C.
    FileSystemWatcher fsw = new FileSystemWatcher("C:\\");

    // Watch for changes in LastAccess and LastWrite times, and
    // the renaming of files or directories. 
    fsw.NotifyFilter = NotifyFilters.LastAccess | NotifyFilters.LastWrite
      | NotifyFilters.FileName |NotifyFilters.DirectoryName;

    // Register a handler that gets called when a 
    // file is created, changed, or deleted.
    fsw.Changed += new FileSystemEventHandler(OnChanged);

    fsw.Created += new FileSystemEventHandler(OnChanged);

    fsw.Deleted += new FileSystemEventHandler(OnChanged);

    // Register a handler that gets called when a file is renamed.
    fsw.Renamed += new RenamedEventHandler(OnRenamed);

    // Register a handler that gets called if the 
    // FileSystemWatcher needs to report an error.
    fsw.Error += new ErrorEventHandler(OnError);

    // Begin watching.
    fsw.EnableRaisingEvents = true;

    Console.WriteLine("Press \'Enter\' to quit the sample.");
    Console.ReadLine();


  }

  // This method is called when a file is created, changed, or deleted.
  private static void OnChanged(object source, FileSystemEventArgs e)
  {
    // Show that a file has been created, changed, or deleted.
    WatcherChangeTypes wct = e.ChangeType;
    Console.WriteLine("File {0} {1}", e.FullPath, wct.ToString());
  }

  // This method is called when a file is renamed.
  private static void OnRenamed(object source, RenamedEventArgs e)
  {
    // Show that a file has been renamed.
    WatcherChangeTypes wct = e.ChangeType;
    Console.WriteLine("File {0} {2} to {1}", e.OldFullPath, e.FullPath, wct.ToString());
  }

  // This method is called when the FileSystemWatcher detects an error.
  private static void OnError(object source, ErrorEventArgs e)
  {
    // Show that an error has been detected.
    Console.WriteLine("The FileSystemWatcher has detected an error");
    // Give more information if the error is due to an internal buffer overflow.
    if (e.GetException().GetType() == typeof(InternalBufferOverflowException))
    {
      // This can happen if Windows is reporting many file system events quickly 
      // and internal buffer of the FileSystemWatcher is not large enough to handle this
      // rate of events. The InternalBufferOverflowException error informs the application
      // that some of the file system events are being lost.
      Console.WriteLine(("The file system watcher experienced an internal buffer overflow: " + e.GetException().Message));
    }
  }

}
Imports System.IO

Module Module1
  Sub Main()
    ' Create a FileSystemWatcher to monitor all files on drive C.
    Dim fsw As New FileSystemWatcher("C:\")

    ' Watch for changes in LastAccess and LastWrite times, and
    ' the renaming of files or directories. 
    fsw.NotifyFilter = (NotifyFilters.LastAccess Or NotifyFilters.LastWrite _ 
      Or NotifyFilters.FileName Or NotifyFilters.DirectoryName)

    ' Register a handler that gets called when a 
    ' file is created, changed, or deleted.
    AddHandler fsw.Changed, New FileSystemEventHandler(AddressOf OnChanged)

    ' The commented line of code below is a shorthand of the above line.
    ' AddHandler fsw.Changed, AddressOf OnChanged

    ' NOTE: The shorthand version is used in the remainder of this code.
    ' FileSystemEventHandler
    AddHandler fsw.Created, AddressOf OnChanged 
    ' FileSystemEventHandler
    AddHandler fsw.Deleted, AddressOf OnChanged

    ' Register a handler that gets called when a file is renamed.
    ' RenamedEventHandler
    AddHandler fsw.Renamed, AddressOf OnRenamed

    ' Register a handler that gets called if the 
    ' FileSystemWatcher needs to report an error.
    ' ErrorEventHandler
    AddHandler fsw.Error, AddressOf OnError

    ' Begin watching.
    fsw.EnableRaisingEvents = True

    ' Wait for the user to quit the program.
    Console.WriteLine("Press 'Enter' to quit the sample.")
    Console.ReadLine()
  End Sub

  ' This method is called when a file is created, changed, or deleted.
  Private Sub OnChanged(ByVal source As Object, ByVal e As FileSystemEventArgs)

    ' Show that a file has been created, changed, or deleted.
    Dim wct As WatcherChangeTypes = e.ChangeType
    Console.WriteLine("File {0} {1}", e.FullPath, wct.ToString())
  End Sub

  ' This method is called when a file is renamed.
  Private Sub OnRenamed(ByVal source As Object, ByVal e As RenamedEventArgs)

    ' Show that a file has been renamed.
    Dim wct As WatcherChangeTypes = e.ChangeType
    Console.WriteLine("File {0} {2} to {1}", e.OldFullPath, e.FullPath, wct.ToString())
  End Sub

  ' This method is called when the FileSystemWatcher detects an error.
  Private Sub OnError(ByVal source As Object, ByVal e As ErrorEventArgs)

    ' Show that an error has been detected.
    Console.WriteLine("The FileSystemWatcher has detected an error")

    ' Give more information if the error is due to an internal buffer overflow.
    If TypeOf e.GetException Is InternalBufferOverflowException Then
      ' This can happen if Windows is reporting many file system events quickly 
      ' and internal buffer of the FileSystemWatcher is not large enough to handle this
      ' rate of events. The InternalBufferOverflowException error informs the application
      ' that some of the file system events are being lost.
      Console.WriteLine( _
        "The file system watcher experienced an internal buffer overflow: " _
        + e.GetException.Message)
    End If
  End Sub
End Module

Uwagi

FileSystemEventArgs Klasa jest przenoszona jako parametr do obsługi zdarzeń dla tych zdarzeń:The FileSystemEventArgs class is passed as a parameter to event handlers for these events:

Zdarzenie występuje, gdy wprowadzane są zmiany rozmiaru, atrybuty systemu, czas ostatniego zapisu, czas ostatniego dostępu lub uprawnienia zabezpieczeń w pliku lub katalogu w określonym FileSystemWatcher. Path ChangedThe Changed event occurs when changes are made to the size, system attributes, last write time, last access time, or security permissions in a file or directory in the specified Path of a FileSystemWatcher.

Zdarzenie występuje, gdy tworzony jest plik lub katalog w określonym Path a FileSystemWatcher. CreatedThe Created event occurs when a file or directory in the specified Path of a FileSystemWatcher is created.

Zdarzenie Deleted występuje, gdy plik lub katalog określony Path przez FileSystemWatcher jest usuwany.The Deleted event occurs when a file or directory in the specified Path of a FileSystemWatcher is deleted. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz FileSystemWatcher.For more information, see FileSystemWatcher.

Konstruktory

FileSystemEventArgs(WatcherChangeTypes, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy FileSystemEventArgs klasy.Initializes a new instance of the FileSystemEventArgs class.

Właściwości

ChangeType

Pobiera typ zdarzenia katalogu, które wystąpiło.Gets the type of directory event that occurred.

FullPath

Pobiera w pełni kwalifikowaną ścieżkę pliku lub katalogu, którego dotyczy ten plik.Gets the fully qualified path of the affected file or directory.

Name

Pobiera nazwę pliku lub katalogu, którego dotyczy ten plik.Gets the name of the affected file or directory.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też