FileSystemInfo.FullPath Pole

Definicja

Reprezentuje w pełni kwalifikowaną ścieżkę katalogu lub pliku.Represents the fully qualified path of the directory or file.

protected: System::String ^ FullPath;
protected string FullPath;
val mutable FullPath : string
Protected FullPath As String 

Wartość pola

String

Wyjątki

W pełni kwalifikowana ścieżka przekracza maksymalną długość zdefiniowaną przez system.The fully qualified path exceeds the system-defined maximum length.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Klasy pochodne FileSystemInfo mogą używać FullPath pola do określenia pełnej ścieżki manipulowanego obiektu.Classes derived from FileSystemInfo can use the FullPath field to determine the full path of the object being manipulated.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Dotyczy

Zobacz też