IODescriptionAttribute.Description Właściwość

Definicja

Pobiera opis.Gets the description.

public:
 virtual property System::String ^ Description { System::String ^ get(); };
public override string Description { get; }
member this.Description : string
Public Overrides ReadOnly Property Description As String

Wartość właściwości

String

Opis zdarzenia, rozszerzenia lub właściwości.The description for the event, extender, or property.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z atrybutów, zobacz atrybuty.For more information about using attributes, see Attributes.

Dotyczy