IsolatedStorageFileStream.DisposeAsync Metoda

Definicja

Asynchronicznie zwalnia niezarządzane zasoby używane przez IsolatedStorageFileStream .Asynchronously releases the unmanaged resources used by the IsolatedStorageFileStream.

public:
 override System::Threading::Tasks::ValueTask DisposeAsync();
public override System.Threading.Tasks.ValueTask DisposeAsync ();
override this.DisposeAsync : unit -> System.Threading.Tasks.ValueTask
Public Overrides Function DisposeAsync () As ValueTask

Zwraca

ValueTask

Zadanie, które reprezentuje asynchroniczną operację Dispose.A task that represents the asynchronous dispose operation.

Dotyczy