IsolatedStorageFileStream.FlushAsync(CancellationToken) Metoda

Definicja

Asynchronicznie czyści bufory dla tego strumienia i powoduje, że wszystkie buforowane dane są zapisywane w pliku.Asynchronously clears buffers for this stream and causes any buffered data to be written to the file.

public:
 override System::Threading::Tasks::Task ^ FlushAsync(System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public override System.Threading.Tasks.Task FlushAsync (System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
override this.FlushAsync : System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overrides Function FlushAsync (cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametry

cancellationToken
CancellationToken

Token do monitorowania żądań anulowania.The token to monitor for cancellation requests. Wartość domyślna to None.The default value is None.

Zwraca

Task

Zadanie, które reprezentuje asynchroniczną operację opróżniania.A task that represents the asynchronous flush operation.

Dotyczy