SequenceNumber(Byte[]) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SequenceNumber klasy.Initializes a new instance of the SequenceNumber class.

public:
 SequenceNumber(cli::array <System::Byte> ^ sequenceNumber);
public SequenceNumber (byte[] sequenceNumber);
new System.IO.Log.SequenceNumber : byte[] -> System.IO.Log.SequenceNumber
Public Sub New (sequenceNumber As Byte())

Parametry

sequenceNumber
Byte[]

Bajty tworzące numer sekwencyjny.Bytes that make up the sequence number.

Wyjątki

sequenceNumberma nieprawidłową długość lub nie reprezentuje poprawnego numeru sekwencji.sequenceNumber is of the wrong length, or does not represent a valid sequence number.

Dotyczy