SequenceNumber.GetBytes Metoda

Definicja

Koduje wszystko lub część bieżącego numeru sekwencji w tablicy bajtów.Encodes all or part of the current sequence number into a byte array.

public:
 cli::array <System::Byte> ^ GetBytes();
public byte[] GetBytes ();
member this.GetBytes : unit -> byte[]
Public Function GetBytes () As Byte()

Zwraca

Byte[]

Tablica bajtowa zawierająca całość lub część bieżącego numeru sekwencji.A byte array containing all or part of the current sequence number.

Dotyczy