PackUriHelper.Create Metoda

Definicja

Tworzy nowy identyfikator URI pakietu.Creates a new pack URI.

Przeciążenia

Create(Uri)

Tworzy nowy identyfikator URI pakietu, który wskazuje na pakiet.Creates a new pack URI that points to a package.

Create(Uri, Uri)

Tworzy identyfikator URI pakietu przy użyciu identyfikatora URI Package i identyfikatora URI części w pakiecie.Creates a pack URI given a Package URI and the URI of a part in the package.

Create(Uri, Uri, String)

Tworzy identyfikator URI pakietu przy użyciu identyfikatora URI Package, identyfikatora URI części w pakiecie i fragmentu "#" do dołączenia.Creates a pack URI given a Package URI, the URI of a part in the package, and a "#" fragment to append.

Uwagi

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe przypadki dla metody Create.The following table illustrates sample cases for the Create method.

packageUri partUri fragment Zwrócony identyfikator URI pakietuReturned pack URI
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /page1.xaml/page1.xaml #intro#intro pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/page1.xaml#intropack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/page1.xaml#intro
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /page2.xaml/page2.xaml nullnull pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/page2.xamlpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/page2.xaml
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /a/page4.xaml/a/page4.xaml nullnull pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/a/page4.xamlpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/a/page4.xaml
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /%41/%61.xml/%41/%61.xml nullnull pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/A/a.xmlpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/A/a.xml
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /%25XY.xml/%25XY.xml nullnull pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/%25XY.xmlpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/%25XY.xml
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /a/page5.xaml/a/page5.xaml #summary#summary pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/a/page5.xaml#summarypack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/a/page5.xaml#summary
http://www.proseware.com/packages.aspx?pkg04 /page1.xaml/page1.xaml #intro#intro pack://http:,,www.proseware.com,packages.aspx%3fpkg04/page1.xaml#intropack://http:,,www.proseware.com,packages.aspx%3fpkg04/page1.xaml#intro
http://www.proseware.com/mypackage.pkg nullnull nullnull pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkgpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg
ftp://ftp.proseware.com/packages/mypackage1.abc /a/mydoc.xaml/a/mydoc.xaml nullnull pack://ftp:,,ftp.proseware.com,packages,mypackage1.abc/a/mydoc.xamlpack://ftp:,,ftp.proseware.com,packages,mypackage1.abc/a/mydoc.xaml
file:///d:/packages/mypackage2.pkg /a/bar.xaml/a/bar.xaml #xref#xref pack://file:,,, d:, Packages, mypackage2. pkg/a/bar. XAML # linki XREFpack://file:,,,d:,packages,mypackage2.pkg/a/bar.xaml#xref

Tworzenie identyfikatora URI pakietu jest procesem wieloetapowym.Composing a pack URI is a multi-step process. Na przykład jeden krok tworzenia identyfikatora URI pakietu polega na zastąpieniu znaków ukośnika (/) packageUri przecinkami (,).For example, one step in forming a pack URI is to replace the forward slash (/) characters of the packageUri with commas (,).

Aby uzyskać więcej informacji na temat konwersji ciągów i sposobu tworzenia identyfikatorów URI pakietów, zobacz dodatek A. 4 "Przykłady konwersji ciągów" i dodatek B. 3 "Tworzenie identyfikatora URI pakietu" w specyfikacji otwartych Konwencji pakietów, dostępne do pobrania w specyfikacjach i pobrania licencji.For more information on string conversion and how pack URIs are formed, see Appendix A.4 "String Conversion Examples" and Appendix B.3 "Composing a Pack URI" in the Open Packaging Conventions specification available for download at Specifications and License Downloads.

Create(Uri)

Tworzy nowy identyfikator URI pakietu, który wskazuje na pakiet.Creates a new pack URI that points to a package.

public:
 static Uri ^ Create(Uri ^ packageUri);
public static Uri Create (Uri packageUri);
static member Create : Uri -> Uri
Public Shared Function Create (packageUri As Uri) As Uri

Parametry

packageUri
Uri

Identyfikator URI Package, do którego istnieje odwołanie.The URI of the referenced Package.

Zwraca

Uri

Identyfikator URI pakietu dla Package, do którego odwołuje się dany packageUri.The pack URI for the Package referenced by the given packageUri.

Wyjątki

Parametr packageUri ma wartość null.packageUri is null.

packageUri nie jest bezwzględnym identyfikatorem URI.packageUri is not an absolute URI.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać metody Create do definiowania identyfikatora URI pakietu odwołującego się do pakietu.The following example shows how to use the Create method to define a pack URI that references a package.

// ------------------------ GetFixedDocument --------------------------
/// <summary>
///  Returns the fixed document at a given URI within
///  the currently open XPS package.</summary>
/// <param name="fixedDocUri">
///  The URI of the fixed document to return.</param>
/// <returns>
///  The fixed document at a given URI
///  within the current XPS package.</returns>
private FixedDocument GetFixedDocument(Uri fixedDocUri)
{
  FixedDocument fixedDocument = null;

  // Create the URI for the fixed document within the package. The URI
  // is used to set the Parser context so fonts & other items can load.
  Uri tempUri = new Uri(_xpsDocumentPath, UriKind.RelativeOrAbsolute);
  ParserContext parserContext = new ParserContext();
  parserContext.BaseUri = PackUriHelper.Create(tempUri);

  // Retrieve the fixed document.
  PackagePart fixedDocPart = _xpsPackage.GetPart(fixedDocUri);
  if (fixedDocPart != null)
  {
    object fixedObject =
      XamlReader.Load(fixedDocPart.GetStream(), parserContext);
    if (fixedObject != null)
      fixedDocument = fixedObject as FixedDocument;
  }

  return fixedDocument;
}// end:GetFixedDocument()
' ------------------------ GetFixedDocument --------------------------
''' <summary>
'''  Returns the fixed document at a given URI within
'''  the currently open XPS package.</summary>
''' <param name="fixedDocUri">
'''  The URI of the fixed document to return.</param>
''' <returns>
'''  The fixed document at a given URI
'''  within the current XPS package.</returns>
Private Function GetFixedDocument(ByVal fixedDocUri As Uri) As FixedDocument
  Dim fixedDocument As FixedDocument = Nothing

  ' Create the URI for the fixed document within the package. The URI
  ' is used to set the Parser context so fonts & other items can load.
  Dim tempUri As New Uri(_xpsDocumentPath, UriKind.RelativeOrAbsolute)
  Dim parserContext As New ParserContext()
  parserContext.BaseUri = PackUriHelper.Create(tempUri)

  ' Retrieve the fixed document.
  Dim fixedDocPart As PackagePart = _xpsPackage.GetPart(fixedDocUri)
  If fixedDocPart IsNot Nothing Then
    Dim fixedObject As Object = XamlReader.Load(fixedDocPart.GetStream(), parserContext)
    If fixedObject IsNot Nothing Then
      fixedDocument = TryCast(fixedObject, FixedDocument)
    End If
  End If

  Return fixedDocument
End Function ' end:GetFixedDocument()

Uwagi

nie można określić packageUri jako null lub pustego.packageUri may not be specified as null or empty.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe przypadki Create.The following table illustrates sample cases for Create.

packageUri Zwrócony identyfikator URI pakietuReturned pack URI
http://www.proseware.com/mypackage.pkg pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkgpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg
ftp://ftp.proseware.com/packages/mypackage1.abcftp://ftp.proseware.com/packages/mypackage1.abc pack://ftp:,,ftp.proseware.com,packages,mypackage1.abcpack://ftp:,,ftp.proseware.com,packages,mypackage1.abc
file:///d:/packages/mypackage2.pkgfile:///d:/packages/mypackage2.pkg pack://file:,,, d:, Packages, mypackage2. pkgpack://file:,,,d:,packages,mypackage2.pkg

Tworzenie identyfikatora URI pakietu jest procesem wieloetapowym.Composing a pack URI is a multi-step process. Na przykład jeden krok tworzenia identyfikatora URI pakietu polega na zastąpieniu znaków ukośnika (/) packageUri przecinkami (,).For example, one step in forming a pack URI is to replace the forward slash (/) characters of the packageUri with commas (,).

Aby uzyskać więcej informacji na temat konwersji ciągów i sposobu tworzenia identyfikatorów URI pakietów, zobacz dodatek A. 4 "Przykłady konwersji ciągów" i dodatek B. 3 "Tworzenie identyfikatora URI pakietu" w specyfikacji otwartych Konwencji pakietów, dostępne do pobrania w specyfikacjach i pobrania licencji.For more information on string conversion and how pack URIs are formed, see Appendix A.4 "String Conversion Examples" and Appendix B.3 "Composing a Pack URI" in the Open Packaging Conventions specification available for download at Specifications and License Downloads.

Zobacz też

Create(Uri, Uri)

Tworzy identyfikator URI pakietu przy użyciu identyfikatora URI Package i identyfikatora URI części w pakiecie.Creates a pack URI given a Package URI and the URI of a part in the package.

public:
 static Uri ^ Create(Uri ^ packageUri, Uri ^ partUri);
public static Uri Create (Uri packageUri, Uri partUri);
static member Create : Uri * Uri -> Uri
Public Shared Function Create (packageUri As Uri, partUri As Uri) As Uri

Parametry

packageUri
Uri

Identyfikator URI Package.The URI of the Package.

partUri
Uri

Identyfikator URI PackagePart w pakiecie.The URI of the PackagePart in the package.

Zwraca

Uri

Identyfikator URI pakietu danego PackagePart.The pack URI of the given PackagePart.

Wyjątki

Parametr packageUri ma wartość null.packageUri is null.

packageUri nie jest bezwzględnym identyfikatorem URI.packageUri is not an absolute URI.

— lub —-or- partUri nie jest prawidłową składnią identyfikatora URI części.partUri is not a valid part URI syntax.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać metody Create(Uri) do definiowania identyfikatora URI pakietu odwołującego się do pakietu.The following example shows how to use the Create(Uri) method to define a pack URI that references a package.

// ------------------------ GetFixedDocument --------------------------
/// <summary>
///  Returns the fixed document at a given URI within
///  the currently open XPS package.</summary>
/// <param name="fixedDocUri">
///  The URI of the fixed document to return.</param>
/// <returns>
///  The fixed document at a given URI
///  within the current XPS package.</returns>
private FixedDocument GetFixedDocument(Uri fixedDocUri)
{
  FixedDocument fixedDocument = null;

  // Create the URI for the fixed document within the package. The URI
  // is used to set the Parser context so fonts & other items can load.
  Uri tempUri = new Uri(_xpsDocumentPath, UriKind.RelativeOrAbsolute);
  ParserContext parserContext = new ParserContext();
  parserContext.BaseUri = PackUriHelper.Create(tempUri);

  // Retrieve the fixed document.
  PackagePart fixedDocPart = _xpsPackage.GetPart(fixedDocUri);
  if (fixedDocPart != null)
  {
    object fixedObject =
      XamlReader.Load(fixedDocPart.GetStream(), parserContext);
    if (fixedObject != null)
      fixedDocument = fixedObject as FixedDocument;
  }

  return fixedDocument;
}// end:GetFixedDocument()
' ------------------------ GetFixedDocument --------------------------
''' <summary>
'''  Returns the fixed document at a given URI within
'''  the currently open XPS package.</summary>
''' <param name="fixedDocUri">
'''  The URI of the fixed document to return.</param>
''' <returns>
'''  The fixed document at a given URI
'''  within the current XPS package.</returns>
Private Function GetFixedDocument(ByVal fixedDocUri As Uri) As FixedDocument
  Dim fixedDocument As FixedDocument = Nothing

  ' Create the URI for the fixed document within the package. The URI
  ' is used to set the Parser context so fonts & other items can load.
  Dim tempUri As New Uri(_xpsDocumentPath, UriKind.RelativeOrAbsolute)
  Dim parserContext As New ParserContext()
  parserContext.BaseUri = PackUriHelper.Create(tempUri)

  ' Retrieve the fixed document.
  Dim fixedDocPart As PackagePart = _xpsPackage.GetPart(fixedDocUri)
  If fixedDocPart IsNot Nothing Then
    Dim fixedObject As Object = XamlReader.Load(fixedDocPart.GetStream(), parserContext)
    If fixedObject IsNot Nothing Then
      fixedDocument = TryCast(fixedObject, FixedDocument)
    End If
  End If

  Return fixedDocument
End Function ' end:GetFixedDocument()

Uwagi

nie można określić packageUri jako null lub pustego.packageUri may not be specified as null or empty.

Jeśli partUri jest null, zwrócony identyfikator URI pakietu wskazuje na pakiet.If partUri is null, the returned pack URI points to the package.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe przypadki dla metody Create.The following table illustrates sample cases for the Create method.

packageUri partUri Zwrócony identyfikator URI pakietuReturned pack URI
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /page2.xaml/page2.xaml pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/page2.xamlpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/page2.xaml
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /a/page4.xaml/a/page4.xaml pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/a/page4.xamlpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/a/page4.xaml
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /%41/%61.xml/%41/%61.xml pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/A/a.xmlpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/A/a.xml
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /%25XY.xml/%25XY.xml pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/%25XY.xmlpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/%25XY.xml
http://www.proseware.com/mypackage.pkg nullnull pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkgpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg
ftp://ftp.proseware.com/packages/mypackage1.abcftp://ftp.proseware.com/packages/mypackage1.abc /a/mydoc.xaml/a/mydoc.xaml pack://ftp:,,ftp.proseware.com,packages,mypackage1.abc/a/mydoc.xamlpack://ftp:,,ftp.proseware.com,packages,mypackage1.abc/a/mydoc.xaml
file:///d:/packages/mypackage2.pkgfile:///d:/packages/mypackage2.pkg /a/bar.xaml/a/bar.xaml pack://file:,,, d:, Packages, mypackage2. pkg/a/bar. XAMLpack://file:,,,d:,packages,mypackage2.pkg/a/bar.xaml

Tworzenie identyfikatora URI pakietu jest procesem wieloetapowym.Composing a pack URI is a multi-step process. Na przykład jeden krok tworzenia identyfikatora URI pakietu polega na zastąpieniu znaków ukośnika (/) packageUri przecinkami (,).For example, one step in forming a pack URI is to replace the forward slash (/) characters of the packageUri with commas (,).

Aby uzyskać więcej informacji na temat konwersji ciągów i sposobu tworzenia identyfikatorów URI pakietów, zobacz dodatek A. 4 "Przykłady konwersji ciągów" i dodatek B. 3 "Tworzenie identyfikatora URI pakietu" w specyfikacji otwartych Konwencji pakietów, dostępne do pobrania w specyfikacjach i pobrania licencji.For more information on string conversion and how pack URIs are formed, see Appendix A.4 "String Conversion Examples" and Appendix B.3 "Composing a Pack URI" in the Open Packaging Conventions specification available for download at Specifications and License Downloads.

Zobacz też

Create(Uri, Uri, String)

Tworzy identyfikator URI pakietu przy użyciu identyfikatora URI Package, identyfikatora URI części w pakiecie i fragmentu "#" do dołączenia.Creates a pack URI given a Package URI, the URI of a part in the package, and a "#" fragment to append.

public:
 static Uri ^ Create(Uri ^ packageUri, Uri ^ partUri, System::String ^ fragment);
public static Uri Create (Uri packageUri, Uri partUri, string fragment);
static member Create : Uri * Uri * string -> Uri
Public Shared Function Create (packageUri As Uri, partUri As Uri, fragment As String) As Uri

Parametry

packageUri
Uri

Identyfikator URI Package.The URI of the Package.

partUri
Uri

Identyfikator URI PackagePart w pakiecie.The URI of the PackagePart in the package.

fragment
String

Odwołanie "#" identyfikujące element w części pakietu.A "#" reference identifying an element within the package part.

Zwraca

Uri

Identyfikator URI pakietu, który identyfikuje określony pakiet, część pakietu i fragment.The pack URI that identifies the specified package, package part, and fragment.

Wyjątki

Parametr packageUri ma wartość null.packageUri is null.

packageUri nie jest bezwzględnym identyfikatorem URI.packageUri is not an absolute URI.

— lub —-or- partUri nie jest prawidłową składnią identyfikatora URI części.partUri is not a valid part URI syntax.

— lub —-or- fragment jest pusty lub zaczyna się od "#".fragment is empty or does begin with "#".

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać metody Create(Uri) do definiowania identyfikatora URI pakietu odwołującego się do pakietu.The following example shows how to use the Create(Uri) method to define a pack URI that references a package.

// ------------------------ GetFixedDocument --------------------------
/// <summary>
///  Returns the fixed document at a given URI within
///  the currently open XPS package.</summary>
/// <param name="fixedDocUri">
///  The URI of the fixed document to return.</param>
/// <returns>
///  The fixed document at a given URI
///  within the current XPS package.</returns>
private FixedDocument GetFixedDocument(Uri fixedDocUri)
{
  FixedDocument fixedDocument = null;

  // Create the URI for the fixed document within the package. The URI
  // is used to set the Parser context so fonts & other items can load.
  Uri tempUri = new Uri(_xpsDocumentPath, UriKind.RelativeOrAbsolute);
  ParserContext parserContext = new ParserContext();
  parserContext.BaseUri = PackUriHelper.Create(tempUri);

  // Retrieve the fixed document.
  PackagePart fixedDocPart = _xpsPackage.GetPart(fixedDocUri);
  if (fixedDocPart != null)
  {
    object fixedObject =
      XamlReader.Load(fixedDocPart.GetStream(), parserContext);
    if (fixedObject != null)
      fixedDocument = fixedObject as FixedDocument;
  }

  return fixedDocument;
}// end:GetFixedDocument()
' ------------------------ GetFixedDocument --------------------------
''' <summary>
'''  Returns the fixed document at a given URI within
'''  the currently open XPS package.</summary>
''' <param name="fixedDocUri">
'''  The URI of the fixed document to return.</param>
''' <returns>
'''  The fixed document at a given URI
'''  within the current XPS package.</returns>
Private Function GetFixedDocument(ByVal fixedDocUri As Uri) As FixedDocument
  Dim fixedDocument As FixedDocument = Nothing

  ' Create the URI for the fixed document within the package. The URI
  ' is used to set the Parser context so fonts & other items can load.
  Dim tempUri As New Uri(_xpsDocumentPath, UriKind.RelativeOrAbsolute)
  Dim parserContext As New ParserContext()
  parserContext.BaseUri = PackUriHelper.Create(tempUri)

  ' Retrieve the fixed document.
  Dim fixedDocPart As PackagePart = _xpsPackage.GetPart(fixedDocUri)
  If fixedDocPart IsNot Nothing Then
    Dim fixedObject As Object = XamlReader.Load(fixedDocPart.GetStream(), parserContext)
    If fixedObject IsNot Nothing Then
      fixedDocument = TryCast(fixedObject, FixedDocument)
    End If
  End If

  Return fixedDocument
End Function ' end:GetFixedDocument()

Uwagi

nie można określić packageUri jako null lub pustego.packageUri may not be specified as null or empty.

Jeśli partUri jest null, zwrócony identyfikator URI pakietu wskazuje na pakiet.If partUri is null, the returned pack URI points to the package.

fragment nie może być pustym ciągiem, ale można go określić jako null.fragment cannot be an empty string but can be specified as null. Gdy nie zostanie określony jako null, ciąg fragment musi rozpoczynać się od znaku "#".When not specified as null, the fragment string must begin with a '#' character. Aby uzyskać więcej informacji na temat składni odwołań fragment, zobacz sekcję 3,5 "fragment" w dokumencie RFC 3986.For more information of the syntax of fragment references, see Section 3.5 "Fragment" of RFC 3986.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe przypadki dla metody Create.The following table illustrates sample cases for the Create method.

packageUri partUri fragment Zwrócony identyfikator URI pakietuReturned pack URI
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /page1.xaml/page1.xaml #intro#intro pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/page1.xaml#intropack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/page1.xaml#intro
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /page2.xaml/page2.xaml nullnull pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/page2.xamlpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/page2.xaml
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /a/page4.xaml/a/page4.xaml nullnull pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/a/page4.xamlpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/a/page4.xaml
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /%41/%61.xml/%41/%61.xml nullnull pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/A/a.xmlpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/A/a.xml
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /%25XY.xml/%25XY.xml nullnull pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/%25XY.xmlpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/%25XY.xml
http://www.proseware.com/mypackage.pkg /a/page5.xaml/a/page5.xaml #summary#summary pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/a/page5.xaml#summarypack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg/a/page5.xaml#summary
http://www.proseware.com/packages.aspx?pkg04 /page1.xaml/page1.xaml #intro#intro pack://http:,,www.proseware.com,packages.aspx%3fpkg04/page1.xaml#intropack://http:,,www.proseware.com,packages.aspx%3fpkg04/page1.xaml#intro
http://www.proseware.com/mypackage.pkg nullnull nullnull pack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkgpack://http:,,www.proseware.com,mypackage.pkg
ftp://ftp.proseware.com/packages/mypackage1.abc /a/mydoc.xaml/a/mydoc.xaml nullnull pack://ftp:,,ftp.proseware.com,packages,mypackage1.abc/a/mydoc.xamlpack://ftp:,,ftp.proseware.com,packages,mypackage1.abc/a/mydoc.xaml
file:///d:/packages/mypackage2.pkg /a/bar.xaml/a/bar.xaml #xref#xref pack://file:,,, d:, Packages, mypackage2. pkg/a/bar. XAML # linki XREFpack://file:,,,d:,packages,mypackage2.pkg/a/bar.xaml#xref

Tworzenie identyfikatora URI pakietu jest procesem wieloetapowym.Composing a pack URI is a multi-step process. Na przykład jeden krok tworzenia identyfikatora URI pakietu polega na zastąpieniu znaków ukośnika (/) packageUri przecinkami (,).For example, one step in forming a pack URI is to replace the forward slash (/) characters of the packageUri with commas (,).

Aby uzyskać więcej informacji na temat konwersji ciągów i sposobu tworzenia identyfikatorów URI pakietów, zobacz dodatek A. 4 "Przykłady konwersji ciągów" i dodatek B. 3 "Tworzenie identyfikatora URI pakietu" w specyfikacji otwartych Konwencji pakietów, dostępne do pobrania w specyfikacjach i pobrania licencji.For more information on string conversion and how pack URIs are formed, see Appendix A.4 "String Conversion Examples" and Appendix B.3 "Composing a Pack URI" in the Open Packaging Conventions specification available for download at Specifications and License Downloads.

Zobacz też

Dotyczy