PackWebResponse.ContentLength Właściwość

Definicja

Pobiera długość zawartości odpowiedzi.Gets the content length of the response.

public:
 virtual property long ContentLength { long get(); };
public override long ContentLength { get; }
member this.ContentLength : int64
Public Overrides ReadOnly Property ContentLength As Long

Wartość właściwości

Int64

Długość zawartości w bajtach.The content length, in bytes.

Uwagi

Uwaga

Sprawdzenie, czy ta właściwość w rzeczywistym żądaniu sieci Web i pasująca odpowiedź ma wpływ na wydajność, ponieważ w pewnych okolicznościach wymaga odczytania całego strumienia odpowiedzi.Checking this property on an actual Web request and matching response has performance implications because in some circumstances it requires that the whole response stream is read.

Dotyczy