Path.GetRandomFileName Metoda

Definicja

Zwraca losową nazwę folderu lub nazwę pliku.Returns a random folder name or file name.

public:
 static System::String ^ GetRandomFileName();
public static string GetRandomFileName ();
static member GetRandomFileName : unit -> string
Public Shared Function GetRandomFileName () As String

Zwraca

String

Losowa nazwa folderu lub nazwa pliku.A random folder name or file name.

Przykłady

Poniższy przykład przedstawia dane wyjściowe z GetRandomFileName metody.The following example show output from the GetRandomFileName method.

using System;
using System.IO;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string result = Path.GetRandomFileName();
      Console.WriteLine("Random file name is " + result);
    }
  }
}

/*

 This code produces output similar to the following:

 Random file name is w143kxnu.idj
 Press any key to continue . . .

 */
Imports System.IO

Module Module1

  Sub Main()
    Dim result = Path.GetRandomFileName()
    Console.WriteLine("Random file name is " + result)
  End Sub

End Module

' This code produces output similar to the following:

' Random file name is w143kxnu.idj
' Press any key to continue . . .

Uwagi

W przeciwieństwie do GetTempFileName , nie GetRandomFileName tworzy pliku.Unlike GetTempFileName, GetRandomFileName does not create a file.

Dotyczy