Path.GetTempFileName Metoda

Definicja

Tworzy plik tymczasowy o unikatowych nazwach o zerowej liczbie bajtów na dysku i zwraca pełną ścieżkę do tego pliku.Creates a uniquely named, zero-byte temporary file on disk and returns the full path of that file.

public:
 static System::String ^ GetTempFileName();
public static string GetTempFileName ();
static member GetTempFileName : unit -> string
Public Shared Function GetTempFileName () As String

Zwraca

Pełna ścieżka pliku tymczasowego.The full path of the temporary file.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy, taki jak brak dostępnej unikatowej nazwy pliku tymczasowego.An I/O error occurs, such as no unique temporary file name is available.

—lub—-or-

Ta metoda nie może utworzyć pliku tymczasowego.This method was unable to create a temporary file.

Uwagi

Ta metoda tworzy plik tymczasowy z. Rozszerzenie pliku TMP.This method creates a temporary file with a .TMP file extension. Plik tymczasowy jest tworzony w folderze tymczasowym użytkownika, który jest ścieżką zwróconą przez metodę GetTempPath.The temporary file is created within the user's temporary folder, which is the path returned by the GetTempPath method.

Metoda GetTempFileName zostanie podniesiona IOException, jeśli zostanie użyta do utworzenia więcej niż 65535 plików bez usuwania poprzednich plików tymczasowych.The GetTempFileName method will raise an IOException if it is used to create more than 65535 files without deleting previous temporary files.

Metoda GetTempFileName spowoduje wygenerowanie IOException, jeśli nie jest dostępna unikatowa nazwa pliku tymczasowego.The GetTempFileName method will raise an IOException if no unique temporary file name is available. Aby rozwiązać ten problem, Usuń wszystkie zbędne pliki tymczasowe.To resolve this error, delete all unneeded temporary files.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz typowe zadania we/wy.For a list of common I/O tasks, see Common I/O Tasks.

Zabezpieczenia

FileIOPermission
do zapisu w katalogu tymczasowym.for writing to the temporary directory. Skojarzone Wyliczenie: WriteAssociated enumeration: Write

Dotyczy

Zobacz też