Path.PathSeparator Pole

Definicja

Znak separatora specyficzny dla platformy używany do oddzielania ciągów ścieżki w zmiennych środowiskowych.A platform-specific separator character used to separate path strings in environment variables.

public: static initonly char PathSeparator;
public static readonly char PathSeparator;
 staticval mutable PathSeparator : char
Public Shared ReadOnly PathSeparator As Char 

Wartość pola

Char

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje użycie PathSeparator pola.The following example demonstrates the use of the PathSeparator field.

Console::WriteLine( "Path::AltDirectorySeparatorChar={0}", (Path::AltDirectorySeparatorChar).ToString() );
Console::WriteLine( "Path::DirectorySeparatorChar={0}", (Path::DirectorySeparatorChar).ToString() );
Console::WriteLine( "Path::PathSeparator={0}", (Path::PathSeparator).ToString() );
Console::WriteLine( "Path::VolumeSeparatorChar={0}", (Path::VolumeSeparatorChar).ToString() );
Console::Write( "Path::InvalidPathChars=" );
for ( int i = 0; i < Path::InvalidPathChars->Length; i++ )
  Console::Write( Path::InvalidPathChars[ i ] );
Console::WriteLine();

// This code produces output similar to the following:
// Note that the InvalidPathCharacters contain characters
// outside of the printable character set.
//
// Path.AltDirectorySeparatorChar=/
// Path.DirectorySeparatorChar=\
// Path.PathSeparator=;
// Path.VolumeSeparatorChar=:
Console.WriteLine("Path.AltDirectorySeparatorChar={0}",
  Path.AltDirectorySeparatorChar);
Console.WriteLine("Path.DirectorySeparatorChar={0}",
  Path.DirectorySeparatorChar);
Console.WriteLine("Path.PathSeparator={0}",
  Path.PathSeparator);
Console.WriteLine("Path.VolumeSeparatorChar={0}",
  Path.VolumeSeparatorChar);

Console.Write("Path.GetInvalidPathChars()=");
foreach (char c in Path.GetInvalidPathChars())
  Console.Write(c);
Console.WriteLine();
// This code produces output similar to the following:
// Note that the InvalidPathCharacters contain characters
// outside of the printable character set.
//
// Path.AltDirectorySeparatorChar=/
// Path.DirectorySeparatorChar=\
// Path.PathSeparator=;
// Path.VolumeSeparatorChar=:
Console.WriteLine("Path.AltDirectorySeparatorChar={0}", Path.AltDirectorySeparatorChar)
Console.WriteLine("Path.DirectorySeparatorChar={0}", Path.DirectorySeparatorChar)
Console.WriteLine("Path.PathSeparator={0}", Path.PathSeparator)
Console.WriteLine("Path.VolumeSeparatorChar={0}", Path.VolumeSeparatorChar)

Console.Write("Path.GetInvalidPathChars()=")
Dim c As Char
For Each c In Path.GetInvalidPathChars()
  Console.Write(c)
Next c
Console.WriteLine()

' This code produces output similar to the following:
' Note that the InvalidPathCharacters contain characters
' outside of the printable character set.
'
' Path.AltDirectorySeparatorChar=/
' Path.DirectorySeparatorChar=\
' Path.PathSeparator=;
' Path.VolumeSeparatorChar=:

Uwagi

W przypadku platform komputerowych opartych na systemie Windows wartość tego pola jest średnikiem (;) Domyślnie, ale mogą się różnić w zależności od innych platform.On Windows-based desktop platforms, the value of this field is the semicolon (;) by default, but might vary on other platforms.

Dotyczy