FlushResult Struktura

Definicja

Wynik zwrócony przez wywołanie FlushAsync(CancellationToken).Result returned by FlushAsync(CancellationToken) call.

public value class FlushResult
public struct FlushResult
type FlushResult = struct
Public Structure FlushResult
Dziedziczenie
FlushResult

Konstruktory

FlushResult(Boolean, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie FlushResult strukturze IsCanceled i IsCompleted flagi.Initializes a new instance of FlushResult struct setting the IsCanceled and IsCompleted flags.

Właściwości

IsCanceled

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżąca FlushAsync(CancellationToken) operacja została anulowana.Gets a value that indicates whether the current FlushAsync(CancellationToken) operation was canceled.

IsCompleted

Pobiera wartość wskazującą, że czytnik nie odczytuje już danych zapisanych do PipeWriter.Gets a value that indicates the reader is no longer reading data written to the PipeWriter.

Dotyczy