ReadResult Struktura

Definicja

Reprezentuje wynik wywołania ReadAsync(CancellationToken)owego.Represents the result of a ReadAsync(CancellationToken) call.

public value class ReadResult
public struct ReadResult
type ReadResult = struct
Public Structure ReadResult
Dziedziczenie
ReadResult

Konstruktory

ReadResult(ReadOnlySequence<Byte>, Boolean, Boolean)

Tworzy nowe wystąpienie ReadResult ustawienie IsCanceled i flag IsCompleted.Creates a new instance of ReadResult setting IsCanceled and IsCompleted flags.

Właściwości

Buffer

Pobiera ReadOnlySequence<T>, które zostały odczytane.Gets the ReadOnlySequence<T> that was read.

IsCanceled

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżąca ReadAsync(CancellationToken) operacja została anulowana.Gets a value that indicates whether the current ReadAsync(CancellationToken) operation was canceled.

IsCompleted

Pobiera wartość wskazującą, czy osiągnięto koniec strumienia danych.Gets a value that indicates whether the end of the data stream has been reached.

Dotyczy