NamedPipeServerStream.EndWaitForConnection(IAsyncResult) Metoda

Definicja

Przerywa operację asynchroniczną w celu poczekania, aż klient nawiąże połączenie.Ends an asynchronous operation to wait for a client to connect.

public:
 void EndWaitForConnection(IAsyncResult ^ asyncResult);
[System.Security.SecurityCritical]
public void EndWaitForConnection (IAsyncResult asyncResult);
member this.EndWaitForConnection : IAsyncResult -> unit
Public Sub EndWaitForConnection (asyncResult As IAsyncResult)

Parametry

asyncResult
IAsyncResult

Oczekujące asynchroniczne żądanie.The pending asynchronous request.

Atrybuty

Wyjątki

Parametr asyncResult ma wartość null.asyncResult is null.

Potok nie został otwarty asynchronicznie.The pipe was not opened asynchronously.

lub-or-

Dojście potoku nie zostało ustawione.The pipe handle has not been set.

Połączenie potoku zostało przerwane.The pipe connection has been broken.

Potok jest zamknięty.The pipe is closed.

Uwagi

EndWaitForConnection musi być wywoływana tylko raz dla każdego wywołania do BeginWaitForConnection.EndWaitForConnection must be called exactly once for every call to BeginWaitForConnection.

Dotyczy