NamedPipeServerStream.MaxAllowedServerInstances Pole

Definicja

Reprezentuje maksymalną liczbę wystąpień serwera dozwoloną przez zasoby systemowe.Represents the maximum number of server instances that the system resources allow.

public: int MaxAllowedServerInstances = -1;
public const int MaxAllowedServerInstances = -1;
val mutable MaxAllowedServerInstances : int
Public Const MaxAllowedServerInstances As Integer  = -1

Wartość pola

Uwagi

Użyj MaxAllowedServerInstances podczas tworzenia obiektu NamedPipeServerStream, aby ustawić maksymalną liczbę wystąpień serwera dozwoloną przez zasoby systemowe.Use the MaxAllowedServerInstances when creating a NamedPipeServerStream object to set the maximum number of server instances that the system resources allow.

Dotyczy