PipeStream.CanSeek Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący strumień obsługuje operacje wyszukiwania.Gets a value indicating whether the current stream supports seek operations.

public:
 virtual property bool CanSeek { bool get(); };
public override bool CanSeek { get; }
member this.CanSeek : bool
Public Overrides ReadOnly Property CanSeek As Boolean

Wartość właściwości

false we wszystkich przypadkach.false in all cases.

Uwagi

Jeśli obiekt PipeStream jest zamknięty, ta właściwość zwraca false.If the PipeStream object is closed, this property returns false.

Dotyczy